URZĘDOWY OBOWIĄZEK REJESTRACJI

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach Oddział w Pińczowie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2020 r. podmioty które uprawiają, magazynują, pakują, sortują, wprowadzają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczają ziemniaki, w tym z przeznaczeniem do innych państw członkowskich Unii Europejskiej  lub państw trzecich muszą być wpisane do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Dotyczy to w szczególności:

W celu dopełnienia obowiązku wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych  należy złożyć wniosek o wpis  do Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu.

Podmiot, który wykonuje działalność wymagającą wpisu do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych bez uzyskania wpisu do rejestru podmiotów profesjonalnych podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. (art. 58 ust. 4   ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (Dz.U. 2020 poz. 424 ze zm.)