Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP organizowany jest przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta RP – Agatę Kornhauser–Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem.

__________

20 listopada 2021 r. ruszył nabór do II edycji Konkursu.
Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 28 lutego 2022 r.

SZCZEGÓŁY II EDYCJI KONKURSU >>

Konkurs wspomnień “Historia z mojej pamięci”

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach zaprasza do udziału w II edycji Konkursu Wspomnień. Zachęcamy wszystkich do spisania „Historii z mojej pamięci” (mojej czyli każdego z nas), licząc, że w ten sposób uda nam się ocalić od zapomnienia naszych przodków, miejsca, wydarzenia albo przedmioty w domu lub w otoczeniu, które były świadkami minionych zdarzeń… Mamy świadomość, że jeśli tego nie zrobimy teraz, odejdą w niepamięć. Chcemy zatrzymać wspomnienia, bo one stanowią cząstkę naszego dziedzictwa.

Konkurs Wspomnień skierowany jest do wszystkich. Nie obawiajcie się Państwo o swoje niedostateczne umiejętności pisarskie, bo taka myśl Wam może przyjść do głowy!

To nie jest konkurs literacki. I nie walory literackie będą w nim oceniane. Chodzi o zapis wspomnień dotyczących historii oraz tradycji Kielc lub regionu świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że w ten sposób rozwiniemy wiedzę o dziejach naszego miasta i regionu, poznamy nieznanych dotąd uczestników przeszłych wydarzeń, dowiemy się, kim byli, co robili, co było dla nich ważne. To takie małe historie składają się na historię wielką. One je tworzą, choć nie znajdziecie ich w podręcznikach czy encyklopediach. Podzielcie się swoją pamięcią z nami.

Pytania prosimy kierować do p. Jolanty Białek – jolanta.bialek@zamkowa3.pl lub 41 367 68 01.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania:

REGULAMIN-KONKURSU-WSPOMNIEN-2022

Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN KONKURSU WSPOMNIEŃ

 1. „Historia z mojej pamięci”
 2. Organizator

Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej w Kielcach

 1. PRZEDMIOT KONKURSU
 2. Przedmiotem Konkursu jest tekst – zapis wspomnień własnych lub zasłyszanych od starszych pokoleń dotyczących historii oraz tradycji Kielc lub regionu świętokrzyskiego (ludzie, wydarzenia, zmiany, działania, osobiste przeżycia).
 3. Tekst powinien być związany z przeżyciami i wspomnieniami uczestnika Konkursu lub innej osoby, której wspomnienia opisuje uczestnik.

III. CEL KONKURSU

– poszerzenie wiedzy o historii Kielc i regionu świętokrzyskiego, wzmocnienie ich potencjału kulturowego i historycznego;

– rozbudzenie zainteresowania historią własnej rodziny i miejsca, z którego się pochodzi;

– kultywowanie pamięci, dzięki prezentacji historii przekazywanych w rodzinie z pokolenia na pokolenie oraz zachowanych pamiątek;

– rozwijanie tożsamości lokalnej i więzi międzypokoleniowej;

– promocja lokalnego dziedzictwa kulturowo-historycznego Kielc i regionu świętokrzyskiego poprzez publikację prac konkursowych.

 1. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA
 2. Konkurs polega na przygotowaniu tekstu dotyczącego historii zachowanej w rodzinnej pamięci, ale też opisu pamiątki (fotografii, listów, przedmiotów, miejsc), z którym wiąże się rodzinna historia.
 3. Konkurs adresowany jest do wszystkich, bez względu na wiek oraz miejsce zamieszkania. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dołączenia pisemnej zgody rodziców, opiekunów lub kuratorów.
 4. Do tekstu uczestnik Konkursu może dołączyć zdjęcia (skany).
 5. Uczestnik może zgłosić do Konkursu 1 pracę własną, napisaną w języku polskim, wcześniej niepublikowaną i nienagrodzoną w innych konkursach.
 6. Pracę konkursową należy dostarczyć w egzemplarzu zapisanym w formacie .odt, .doc lub .docx. lub wydruku komputerowym ew. maszynopisie (max. znormalizowane 15 stron A4). Dopuszcza się staranny, czytelny rękopis.
 7. Do pracy należy dołączyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.
 8. Dostarczenie pracy na konkurs równoznaczne jest z akceptacją niniejszego regulaminu.
 9. Wysłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mówi Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych – Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 10. TERMINY
 11. Prace konkursowe należy dostarczyć (przesłać lub przynieść) do 30 stycznia 2022 r. roku na adres: Wzgórze Zamkowe, ul. Zamkowa 3, 25-009 Kielce lub adres mail: sekretariat@zamkowa3.pl
 12. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 lutego 2022 r. O miejscu i sposobie ogłoszenia wyników Organizatorzy będą informowali telefonicznie i na stronie internetowej www.ompio.pl
 13. JURY i KRYTERIA OCENIANIA
 14. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
 15. Jury Konkursu będzie oceniać teksty będą według następujących kryteriów:
 • zgodność z tematem konkursu
 • twórczy charakter pracy
 • wartość historyczna
 • poprawność stylistyczna i językowa
 • oryginalność

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

VII. NAGRODY

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe:

I miejsce – 2 000 zł

II miejsce – 1 500 zł

III miejsce – 1 000 zł

 1. Jury Konkursu może nie przyznać określonego miejsca lub przyznać dwie równorzędne nagrody.
 2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień bez nagrody finansowej.
 3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, a wybrane teksty, po niezbędnych pracach redaktorskich, będą publikowane na stronie internetowej OMPiO.

VIII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Uczestnik lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika, udziela Organizatorowi bezterminowej, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji uprawniającej do publikacji pracy konkursowej w całości lub części, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
 2. Trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 1. Publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
 2. Rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 3. Prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. We wszystkich szczegółowych kwestiach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 2. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ich publikowania bez wypłacania honorariów autorskich.

Obradował Zjazd Gminny Związku OSP

W niedzielę 21 listopada 2021 r. w świetlicy remizy OSP w Złotej odbył się Zjazd Gminny Związku OSP RP. W Zjeździe udział wzięli delegaci jednostek OSP z terenu gminy oraz ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Związku jak również zaproszeni goście. Wśród zaproszonych znaleźli się m. in. st. bryg. Jarosław Huk – zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie oraz Ireneusz Gołuszka – przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego i Sekretarz Gminy Złota, który został wybrany Przewodniczącym Zjazdu i bardzo sprawnie przeprowadził całe obrady.

Na podstawie przedłożonych  sprawozdań  ustępującego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego  i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dokonano oceny minionej kadencji a następnie zatwierdzono skład nowego Zarządu i wybrano 3 – osobową Komisję Rewizyjną. Podjęto stosowne uchwały i wytyczono główne kierunki działań na nową kadencję 2021 - 2026.

Miłym akcentem Zjazdu Gminnego było wręczenie specjalnych „Podziękowań” dla druhów którzy z końcem minionej kadencji zakończyli swoją wieloletnią działalność w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej jako dowód uznania dla ich  pracy na rzecz rozwoju ruchu strażackiego na terenie gminy, powiatu i województwa. Podziękowania takie otrzymali następujący druhowie: Wiesław Pieczonka, Stefan Dynia, Robert Kulik, Włodzimierz Mlaskawa, Ryszard Sobieraj, Adam Wypych, Waldemar Marzec, Władysław Stępień, Wojciech Bochenek, Stanisław Kłos, Marcin Szczepanik.

W trakcie konstytuowania się nowo wybranego Zarządu wyłoniono 6 – osobowe Prezydium w skład którego weszli : Prezes Zarządu – Tadeusz Sułek (Wójt Gminy Złota), Wiceprezesi : Marcin Pruś (OSP Chroberz), Stanisław Górniak (OSP Pełczyska), Komendant Gminny Związku – Artur Oziębłowski (OSP Złota), Sekretarz – Adrian Oziębłowski (OSP Złota), Skarbnik – Paweł Kumor (OSP Złota). Ponadto 13-osobowy skład nowego Zarządu uzupełnili: Mirosław Krawczyk (OSP Nieprowice), Włodzimierz Dąbek (OSP Miernów), Ryszard Górniak (OSP Pełczyska), Dariusz Kłos (OSP Stawiszyce), Maciej Pieczonka (OSP Złota), Dariusz Kucięba (OSP Żurawniki), Wojciech Siemianowski (OSP Chroberz).

Przewodniczącym 3-osobowej Komisji Rewizyjnej został Rafał Nowak (OSP Nieprowice), Wiceprzewodniczącym- Włodzimierz Grzęda (OSP Żurawniki) i Sekretarzem – Wit Wójcik (OSP Miernów).

Na zakończenie wybrano 5 delegatów na Zjazd Powiatowy oraz 4 przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku. Delegatami zostali Tadeusz Sułek, Stanisław Górniak, Paweł Kumor, Artur Oziębłowski i Marcin Pruś, zaś czterech pierwszych nowo wybrany Zarząd wytypował jako swoich przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Autor: AO, UG Złota

zjazd

zjazd

zjazd

zjazd

Świąteczne warsztaty rękodzielnicze w Klubie „Senior+” w Chrobrzu

W Klubie „Senior+” w Chrobrzu odbyły się warsztaty rękodzielnicze o tematyce bożonarodzeniowej, podczas których powstały przepiękne stroiki świąteczne. Seniorzy osobiście wybrali materiały do ich powstania.

Zebrane szyszki, gałązki i inne dary natury, zostały oczyszczone, wysuszone i przygotowane  do tworzenia dekoracji. Wynikiem prac naszych Seniorów są efektowne i pomysłowe stroiki, które zdobią pomieszczenia klubu.

Zajęcia warsztatowe były doskonałym sposobem na rozwinięcie ukrytych talentów, odkrycie w sobie twórcy i przyjemne spędzenie czasu.

klub seniora
klub seniora
klub seniora
klub seniora
klub seniora

Odbierz darmowy bilet do kina, teatru, bądź uzdrowiska

Szanowni Państwo,w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi kampanii Wojewody Świętokrzyskiego Zbigniewa Koniusza, w której można skorzystać z bezpłatnego biletu do kina, teatru lub uzdrowiska uprzejmie informuję, iż mogą wziąć w niej udział osoby, które w dniach 1 grudnia br. - 27 grudnia br. przyjmą drugą lub trzecią dawkę szczepionki przeciwko COVID-19. Termin realizacji kuponów również obejmuje dni 1 grudnia br. 27 grudnia br.

W przypadku problemów z uzyskaniem kuponu z punktu szczepień proszę o kontakt z sekretariatem Biura Wojewody, tel 41 342 12 32.

plakat_urzad

plakat_uzdrowisko

plakat_urzad
plakat_kino