Zaproszenie do udziału w szkoleniu

TEMAT:

 „Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy polowych” - stacjonarne

zakres uzupełniający   1-dniowe

zakres podstawowy   2- dniowe

MIEJSCE SZKOLENIA: PIŃCZÓW

Zapisy

tel.  692 567 678, 413572431  Małgorzata Grudzień

ORGANIZATOR: Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Pińczowie

Informacja

Wójt  Gminy   Złota  informuje , że  termin płatności  I raty  podatku  od  środków  transportowych upływa  z dniem 15 -go  lutego  2022 roku.

Wójt Gminy

INFORMACJA

Wójt Gminy Złota informuje, że wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na I termin 2022 r. będą przyjmowane od         01 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT ważnymi od  1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110 litrów do ha użytków rolnych oraz 40 litrów do liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Druki wniosków można pobrać u sołtysa wsi lub w Urzędzie Gminy – pokój nr. 3.

 Wójt Gminy

Obowiązek zgłoszenia Stowarzyszeń (KRS) do CRBR

Do 31 stycznia 2022 r. upływa termin obowiązkowego zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. Obowiązkiem objęte są stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje podlegające zgłoszeniu:

  1. Dane identyfikacyjne Stowarzyszenia:
  1. Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:

Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr

Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.

W przypadku dokonania zmian np. składu osobowego zarządu (zmieniają się beneficjenci rzeczywiści), dane zgłoszone do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych należy zaktualizować w terminie 7 dni od ich zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku zmian, dla których skuteczności nie jest wymagany wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia ich dokonania.

Rejestr stowarzyszeń KRS dostępny pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Obszar Województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 14.01.2022 (piątek)
do godz. 07:30 dnia 15.01.2022 (sobota)
Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Silny wiatr/1 (wszystkie powiaty)
Silny wiatr o średniej prędkości 55-72 km/h lub porywy wiatru o prędkości 70-90 km/h