Promocja Międzypokoleniowego Patriotycznego Marszobiegu Po Zdrowie w Kielcach

Stowarzyszenie Manko – Głos Seniora zaprasza do wzięcia udziału w wydarzeniu Międzypokoleniowy
Patriotyczny Marszobieg po Zdrowie, który odbędzie 18 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w Parku Miejskim
im. Stanisława Staszica w Kielcach. Do wzięcia udziału konieczne jest wypełnienie formularza, który znajduje się
na stronie: https://glosseniora.pl/wp-content/uploads/formularz_zgloszeniowy_do_biegu.pdf.
Organizacja wydarzenia ma na celu integrację międzypokoleniową, zapewnienie wspólnej aktywności dla
dzieci, młodzieży i seniorów, a także zwiększenie świadomości uczestników na temat profilaktyki zdrowotnej,
zdrowego stylu życia oraz patriotyzmu – wydarzenie odbędzie się w okresie 40. rocznicy powstania Solidarności.
Harmonogram przedsięwzięcia przewiduje oficjalne otwarcie wydarzenia przez gości honorowych.
Następnie uczestnicy wydarzenia wezmą udział w marszobiegu alejkami parku w dwóch możliwych do wyboru
trasach: 1982m oraz 3836m ze startem i metą ulokowanymi przy Muszli Koncertowej w Parku Miejskim. Na
uczestników wydarzenia będzie czekał także ciepły posiłek czy badania medyczne, wykłady o zdrowiu i sporcie po
60-tce.Wydarzenie jest organizowane przez Stowarzyszenie Manko Głos Seniora we współpracy ze
Stowarzyszeniem im. Kornela Morawieckiego oraz Fundacją im. Stefana Artwińskiego.

Przedsięwzięcie jest dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz objęte Patronatem
Honorowym Minister Anny Krupki - Sekretarz Stanu w MSiT, Prezydenta Miasta Kielce Bogdana Wenty,
Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz Zbigniewa Koniusza - Wojewody
Świętokrzyskiego.

Partnerami wydarzenia są: Hotel Kielce - Binkowski Resort, Xtreme Fitness Gyms, Halowy Tor
Kartingowy E1GOKART, MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach, Uzdrowisko Busko-
Zdrój S.A., Polski Związek Bokserski, KKB RUSHH Kielce, PZU Zdrowie - Artimed Kielce, Audika oraz
Formaster Group.

Patronat medialny wydarzenia objęli: Polskie Radio Kielce, dziennik kielecki „Echo Dnia” oraz TVP3
Kielce.

Więcej informacji oraz dokładny plan wydarzenia: https://glosseniora.pl/marszobieg

IV Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym”!  

1. Zapoznaj się z regulaminem

2. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz załącznik nr 2

3. Upewnij się, czy dane zostały wpisane poprawnie

4. Zeskanuj formularze, które wymagają podpisów (mogą być też zdjęcia dobrej jakości)

5. Prześlij wypełnione i podpisane dokumenty (załącznik nr 1 i załącznik nr 2) pod adres wizjazero(at)krus.gov.pl

6. Wygraj nagrody!

plakat

Obejrzyj film promujący konkurs Moja Wizja Zero  

Najważniejsze informacje:

IV edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym” odbywa się pod Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Współorganizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Państwowa Inspekcja Pracy, AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE. Konkurs przebiega  pod patronatem medialnym TVP Info.

Celem konkursu jest promowanie wśród młodzieży szkolnej i studentów uczelni wyższych, w szczególności o profilu rolniczym, bezpiecznych zachowań związanych z pracą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wizji Zero w rolnictwie – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym, w oparciu o jej trzy filary, tj.: I filar – Bezpieczeństwo, II filar – Zdrowie, III filar – Dobrostan, oraz jej Siedem Złotych Zasad:

ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie rodziny w gospodarstwie rolnym w oparciu o trzy filary: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan.

Regulamin konkursu

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu

Informacja dla Uczestników Konkursu nt. wykorzystania utworu muzycznego

FESTIWAL TAŃCA – nasze dziewczęta na podium !

W  dniu 3 czerwca 2022 roku w Busku-Zdroju odbył się Festiwal Tańca organizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. W konkursie tanecznym wzięli  udział  uczniowie  szkół oraz przedszkoli powiatu: buskiego, kazimierskiego i pińczowskiego. Uczestnicy festiwalu prezentowali swoje umiejętności w kategoriach tanecznych takich jak: taniec nowoczesny, cheerleaderek, hip hop, show dance, disco dance, taniec towarzyski, mażoretki, jazz, modern.

Występy taneczne oceniało jury składające się z sędziów tańca klasy międzynarodowej, sędziów Polskiej Federacji Tańca, sędziów Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu, oraz przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Kielcach. Ocenie podlegała: rytmiczność, poziom trudności, różnorodność elementów, choreografia a także technika tańca.

Naszą szkołę reprezentowały trzy zespoły:

przedszkolaki – najmłodsza grupa „Motylki”.

dziewczęta z klasy V

 tegoroczne absolwentki uczennice klasy VIII.

Galę Festiwalu Tańca rozpoczęły nasze przedszkolaki przygotowane przez panią  Urszulę Wodolską i Annę Kowalską, którym dopingowały starsze koleżanki.   W drugiej części festiwalu zaprezentowały się dziewczęta z klasy V i VIII. Ich występy zostały wysoko ocenione przez jury. Zespół w składzie Joanna  Lozia, Weronika Kasza, Karolina Jaworska, Karina Pieterwas, Antonina Purchla, pod kierunkiem Pani Emilii Saitowej zajął  I miejsce w kategorii grup  do lat 12. Natomiast formacja dziewcząt z klasy VIII  w składzie: Gabriela Cabaj, Anna Górniak, Aleksandra Borzęcka, Zuzanna Godzic, Wiktoria Machynia, Julia Purchla, Małgorzata Siemieniec, Julia Sieradzka,  Amelia Woźniak, Weronika Walocha, wywalczyła II miejsce w kategorii  do lat 15. Na zakończenie Festiwalu wszyscy uczestnicy wzięli udział w warsztatach tanecznych prowadzonych przez Mistrzów Polski, Europy i Vice Mistrzów Świata cheerleaders oraz  Szkolnej Ligi Cheerleadingu.

Gratulujemy i czekamy na kolejne występy!!!

festiwal

Zasięg ostrzeżeń w województwie

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/2
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(59), jędrzejowski(57), kazimierski(57), Kielce(61), kielecki(61), konecki(58),
opatowski(58), ostrowiecki(58), pińczowski(58), sandomierski(58), skarżyski(59),
starachowicki(59), staszowski(58), włoszczowski(58)
Ważność od godz. 11:00 dnia 13.06.2022 do godz. 20:00 dnia 13.06.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do
30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Miejscami grad.

Raport o stanie Gminy - debata

INFORMACJA

Przewodniczącego Rady Gminy Złota

dotycząca zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Złota za 2021 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Złota przedstawia Radzie Gminy Złota Raport o stanie Gminy Złota za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Informuję, że na sesji Rady Gminy Złota, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r., w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony przez Wójta Raport o stanie gminy za 2021 r.

Podczas obrad sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Złota z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 10 mieszkańców gminy Złota.

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy w Złotej przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W debacie nad Raportem o stanie gminy Złota za 2021 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Złota, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 r. (środa) do godziny 15.30 sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota.

Formularze zgłoszenia do debaty są dostępne poniżej a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 22 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Złota, 10.06.2022 r. 

Przewodniczący

Rady Gminy Złota

Adam Wypych

 Załączony formularz zgłoszenia  nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.