Porządek Sesji Rady Gminy

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 29 listopada 2023 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o funkcjonowaniu i przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/242/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/373/2023 z dnia 6 października 2023 roku w sprawie ustalenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.

TRANSMISJA:
https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

Nie tylko duże inwestycje

Dla lokalnej społeczności nie tylko duże inwestycje są ważne, równie istotne są mniejsze projekty, które przyczyniają się do zachowania infrastruktury publicznej oraz poprawiają jakość korzystania z usług publicznych.

W Miernowie, na budynku byłej szkoły podstawowej przeprowadzono remont pokrycia dachowego, środki na sfinansowanie prac pochodziły z budżetu gminy Złota.

Zmodernizowano parking przy budynku po byłym posterunku policji w Złotej oraz drogę dojazdową. Przypomnijmy, że do tej lokalizacji przeniesiony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej oraz Referat Oświaty.

UG

inwestycje

inwestycje

Dzień Praw Dziecka w Przedszkolu

,,Moje prawa – ważna sprawa! Ja się bawić prawo mam.

 Mam też prawo do rodziny, żebym nigdy nie był sam!

Mogę uczyć się i pytać, bo nie wszystko jeszcze wiem.

I bezpieczny powinienem być, by rosnąć dzień za dniem.

 Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić też nie może mnie.

 Dzieci wszystkich krajów świata pamiętajcie prawa swe!''

,,Moje prawa” Dominika Góra

 20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji Prawach Dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka świętowany był również w Przedszkolu w Złotej 20 listopada 2023r. w ramach akcji organizowanej przez UNICEF.

Dzieci w tym dniu przyszły ubrane na niebiesko, jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.  We wszystkich grupach przedszkolnych zostały przeprowadzone zajęcia o prawach dziecka z wykorzystaniem ciekawych materiałów edukacyjnych oraz odbyły się rozmowy na temat praw dzieci. Nadrzędnymi prawami, które dzieci poznały w tym dniu w przedszkolu były: prawo do zabawy, prawo do miłości, prawo do szacunku oraz zdobywania wiedzy.

Przedszkolaki obejrzały również prezentację pt.„Prawa dziecka ”oraz wykonały prace plastyczne pt. „Znam swoje prawa”. Ważnym elementem wychowania przedszkolnego jest bowiem kształtowanie u dzieci świadomości ich własnych praw, uczenie poszanowania praw innych i radzenie sobie w sytuacjach naruszania własnych praw.

praw dziecka