Dzień Babci i Dziadka w ZPO Złota (galeria)

Dzień Babci i Dziadka w ZPO Złota.

Zarządzenie w sprawie rekrutacji...

Zarządzenie Nr 6/2024,Wójta Gminy Złota z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Złota na rok szkolny 2024/2025.

Zapraszamy na bezpłatne konsultacje na temat możliwości pozyskania Funduszy Europejskich!

Kiedy: 27.02.2024 r. w godz. 10.00-12.30.

Gdzie: Urząd Gminy Złota

Kontakt: tel. 800 800 440

Znajdź najbliższy Punkt Informacyjny: www.pife.gov.pl 

Ogólnopolski konkurs historyczny „Póki nie jest za późno"

Dla tych, którzy działają solo i dla tych, co wolą w zespole, dla uczniów i nauczycieli, dla lubiących pisać, a także miłośników filmowania, nagrywania, fotografowania lub tworzenia treści multimedialnych. Już po raz szesnasty (!) ogłaszamy nabór prac w ramach Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Historyczny „Póki nie jest za późno”.

Konkurs co roku przyciąga liczne grono uczniów i nauczycieli z całej Polski. Projekt do niego zgłoszony, powinien dotyczyć konkretnego miejsca, obiektu lub znaku pamięci narodowej na terenie Polski (lub losów ludzi z nim związanych), ale tylko takiego, które wiąże się z wojnami i konfliktami zbrojnymi w XX w. Także takiego, które nie zostało upamiętnione dotychczas w trwały, materialny sposób. Uczestnicy powinni go zrealizować na podstawie zebranych samodzielnie źródeł historycznych, np. dokumentów pisanych, wspomnień i relacji ustnych, nagrań video i audio czy fotografii. Prezentacja wyników dopuszczalna jest w formie: pracy pisemnej, audycji radiowej, filmu dokumentalnego lub paradokumentalnego, strony internetowej i prezentacji multimedialnej. Prace konkursowe mogą łączyć kilka z tych form - każda z nich powinna zachować adekwatne proporcje.

Zachęcamy do udziału i zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają dr Michał Jakubik i mgr Urszula Lechicka z Działu Edukacji i Wystaw – tel. 77 434 34 75 lub 573 785 901.

Prace konkursowe wraz z niezbędną dokumentacją (skany dokumentów bądź oryginały) należy przesyłać pocztą elektroniczną lub za pomocą aplikacji umożliwiającej przesyłanie danych (np. wetransfer, google drive) na adres mailowy konkursnaprojekt@cmjw.pl lub pocztą tradycyjną na adres:

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – Dział Edukacji i Wystaw
ul. Muzealna 4
48–316 Łambinowice

Na zgłoszenia czekamy do 24 marca. Ogłoszenie wyników - 10 czerwca br. w łambinowickiej siedzibie CMJW przy ul. Muzealnej 4.

Czekają atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji i wymagane dokumenty dostępne są na stronie https://www.cmjw.pl/aktualnosci/czekamy-na-zgloszenia-w-konkursie-poki-nie-jest-za-pozno,1978.html

Rekordowe granie WOŚP w gm. Złota

W tym roku Gmina Złota zebrała na WOŚP - 6727,88 zł. Jest to rekordowa suma, znacznie większa niż uzbierana w roku poprzednim. Niesamowite zaangażowanie ludzi z otwartymi sercami na potrzeby innych. Nic więc dziwnego, że w tej akcji nie mogło zabraknąć zaangażowania druhów ochotników z OSP Chroberz, OSP Pełczyska i OSP Złota.

Nasi mieszkańcy wsparli również organizacje wielkiego finału WOŚP w Pińczowie. Zarówno jako aktywni licytujący w aukcjach jak i występujący ze swoim repertuarem artystycznym.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to nie tylko wymiar finansowy ale również społeczny. Angażujący ludzi w każdym wieku do wspólnej inicjatywy związanej z pomocą drugiemu człowiekowi. To idea przekazywana z pokolenia na pokolenie. Pamiętajmy, że dobro procentuje i wraca do nas ze zdwojona siłą.

Koordynatorem akcji na terenie gm. Złota był druh Adrian Oziębłowski.

wośp

wośpwośpwośp wośp wośp wośp wośp wośp wośp wośp

Ankieta dot. „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złota lata 2024-2030”

Gmina Złota przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złota lata 2024-2030”

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2021 poz. 485 ze zm.), rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną, być kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze kryzysowym i zdegradowanym. Musi, więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne oraz integrujące lokalną społeczność. Skuteczność procesu rewitalizacji zależeć będzie od partycypacji społecznej. W związku z tym Gminny Program Rewitalizacji będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych oraz gospodarczych, między innymi poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Złota na lata 2024-2030 będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych  z rewitalizacją w perspektywie finansowej lat 2021-2027.

Zwracamy się do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji społecznych z prośbą o uczestnictwo, m. in. poprzez wypełnienie załączonej ankiety,  w pracach nad tym dokumentem. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat problemowych obszarów, aktualnych potrzeb oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczne i gospodarcze gminy.

Ankieta jest anonimowa.

Termin składania ankiet: 15.03.2024

Miejsce składania ankiet: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, Sekretariat pok.
nr 8 w godzinach pracy Urzędu. Ankietę można również pobrać ze strony http://www.bip.gminazlota.pl/pliki/ankieta30012024.docx i przesłać pocztą internetową na adres: inwestycje@gminazlota.pl

Walentynkowe warsztaty dla Seniorów

Klub SENIOR+ w Pełczyskach zaprasza Seniorów z terenu gminy Złota na walentynkowe warsztaty rękodzielnicze pt. "Serce dla serca". Zajęcia odbędą się w dniu 31 stycznia 2024 roku (środa) o godz. 10:00 w siedzibie Klubu SENIOR+ w Pełczyskach.

Udział w zajęciach bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

walentynki

Porozumienie w sprawie giełdy podpisane

„Przedmiotem porozumienia, które dziś podpisaliśmy, jest wspólne prowadzenie Giełdy Rolnej w Pińczowie, dzięki czemu rolnicy z terenu Gminy Pińczów i całego Ponidzia, będą mogli tutaj sprzedawać płody rolne” –mówił burmistrz Miasta i Gminy Pińczów Włodzimierz Badurak.

Dokumenty podpisali także partnerzy porozumienia, gospodarze gmin ościennych: Tadeusz Sułek, wójt Gminy Złota, Bogusław Kowalczyk, wójt Gminy Michałów i Tomasz Socha, wójt Gminy Kije, Stanisław Porada, burmistrz Miasta i Gminy Działoszyce, przy udziale Andrzeja Głogowca, prezesa Wodociągów Pińczowskich, sp. z o.o, która będzie prowadzić Giełdę Rolną.

Strony porozumienia będą w równym stopniu partycypować w kosztach związanych z prowadzeniem giełdy i zatrudnieniem koordynatora, a Gmina Pińczów dodatkowo zobowiązała się do przekazania na potrzeby giełdy nowo powstałego budynku administracyjnego znajdującego się na terenie targowiska, przy ul. Targowej 8 w Pińczowie.

Porozumienie wejdzie w życie 1 lutego 2024 roku.

Źródło: UMiG Pińczów.

giełda

Gminna Biblioteka: KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

KONCERT KOLĘD I PASTORAŁEK

koncert

Warsztaty twórcze dla dzieci i młodzieży

plakat