Kluby SENIOR+ z gminy Złota na wojewódzkich Senioraliach

Kapryśna pogoda nie odstraszyła seniorów, którzy tłumnie przybyli do Buska-Zdroju by uczestniczyć w Senioraliach. W części artystycznej wydarzenia wystąpił zespół Senioritki z Klubu Senior+ w Złotej. Nasi Seniorzy zaprezentowali dwa autorskie wiersze "Koń Polski" oraz "Przeminęło z wiatrem". Na ludową nutę wybrzmiały piosenki "Gdzie źródlana woda", "My jesteśmy Senioritki" oraz "Cyganeczki".
Imprezę zorganizowaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki poprowadził znany kabaret Koń Polski.
Uczestnicy chętnie odwiedzali punkty przygotowane przez partnerów wydarzenia. Mogli na nich skontrolować stan zdrowia, korzystając z bezpłatnych pomiarów ciśnienia tętniczego, poziomu glukozy we krwi, poziomu dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz dokonać pomiaru masy i składu ciała. Sporym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z kołem fortuny.

Poza tym, wielu chętnych mogło wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz uzyskać informacje o leczeniu uzdrowiskowym. Do dyspozycji gości była także tężnia solankowa.

To kolejna edycja Senioraliów, które odbywają się w ramach promocji Rządowego Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025. Jak zapowiedział wicewojewoda, program będzie w kolejnych latach kontynuowany i rozbudowywany przez rząd, aby wychodził naprzeciw potrzebom seniorów.

senioralia

Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2023 rok.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.
 7. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 9. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Złota, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Złota Gminie Czarnocin zadania publicznego z zakresu przewozu dzieci do szkoły.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XLVII/338/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Złota " Korpus Wsparcia Seniorów " na rok 2024- Moduł II.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania tych usług.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji przez Gminę Złota, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gminie Złota.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 19. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota za 2023 rok.
 20. Informacja o działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2023 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 25. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
 26. Interpelacje i zapytania.
 27. Wolne wnioski.
 28. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 29. Zamknięcie obrad.

Ważne jest budowanie świadomości proobronnej

Wójt Gminy Złota Waldemar Podsiadło uczestniczył w szkoleniu obronnym skierowanym głównie do kierowników organów administracji samorządowej wybranych po raz pierwszy. Szkolenie prowadzone było pod przewodnictwem wicewojewody Michała Skotnickiego.

Na szkoleniu wiele mówiono o potrzebie ciągłego budowania świadomości proobronnej, nie tylko wśród urzędników, ale także wśród obywateli. Uczestnicy poznali zakres przygotowań obronnych realizowanych przez urzędy, którymi kierują. Wśród rozważanych tematów była mowa o organizowaniu szkoleń obronnych, wsparciu wojsk sojuszniczych czy kwalifikacji wojskowej.

wójt
wójt
wójt