Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wzór wniosku w załączeniu.

Wysokość dodatków:
1) 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski należy składać do GOPS Złota,
ul. Sienkiewicza 79,
28-425 Pińczów
tel. 41 357 24 32, wew. 27. 

Seniorzy z wizytą w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy

W dniu 14 sierpnia 2022 uczestnicy klubów Senior+ Ze Złotej, Chrobrza i Pełczysk wybrali się do pobliskiej Wiślicy, gdzie odwiedzili otwarte kilka miesięcy temu Muzeum archeologiczne, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.

Dzięki modernizacji archeologiczne skarby Wiślicy zyskały nowoczesne i bezpieczne miejsce prezentacji. Turyści natomiast mają do dyspozycji 1 komfortową i bezpieczną ścieżkę turystyczną, która objęła dotychczas odrębne elementy ekspozycji muzealnej, czyli pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki mniejszej. Zmianie całkowicie uległa też wystawa, na którą składają się teraz najważniejsze zabytki Wiślicy, dotychczas nieeksponowane obiekty oraz interaktywne widowisko prezentujące relikty najstarszej romańskiej architektury na tle najdawniejszych dziejów Wiślicy.

W nowoczesnym pawilonie archeologicznym zobaczysz pozostałości kościółka św. Mikołaja – jednej z najwcześniejszych świątyń z tzw. serii kupieckiej. Kościółki te były budowane bezpośrednio przy ważnym szlaku handlowym biegnącym od Pragi aż po Ruś Kijowską. W podziemiach bazyliki mniejszej natomiast kryją się relikty 2 świątyń romańskich. Pierwszy kościół ufundował książę Henryk Sandomierski już około połowy XII wieku. To właśnie w jego krypcie znajduje się jeden z najcenniejszych na świecie przykładów sztuki romańskiej – niezwykle pięknie ornamentowana posadzka, tzw. płyta orantów (lub posadzka Wiślicka) fundacji Kazimierza Sprawiedliwego.

Korzystając z dobrej pogody, Seniorzy wybrali się tego dnia również do buskiej tężni oraz na seans kinowy.

wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd

Uwaga! Ważne!

Informujemy, że na właścicielach psów spoczywa obowiązek zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń; Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Negatywnym przykładem na naszym terenie są wałęsające się psy przy szkole w Złotej. Jeśli ich opiekunowie nie zabezpieczą swoich czworonogów, to zostaną one odłowione i umieszczone w schronisku dla zwierząt, kosztami zostaną obciążeni ich właściciele.

Informacja

Urząd Gminy Złota przypomina o obowiązku złożenia deklaracji CEEB, dotyczącej źródła ciepła w budynkach. Szczegółowych informacji udziela pracownik UG Złota pod nr. telefonu 41 356 16 33 wew. 16. Można też ich szukać pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Zebranie sołeckie

W dniu 24.09.2022 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Stawiszycach odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok oraz informacja dotycząca pozyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” (wymiana źródeł ciepła).

Fundusz Sołecki w realizacji

Mieszkańcy sołectw gminy Złota realizują zadania finansowane w ramach środków wyodrębnionych na cele tzw. funduszu sołeckiego. W Złotej, przy placu zabaw, stanęła estetyczna i funkcjonalna drewniana altana wraz ze stołem i miejscami siedzącymi. Posłuży ona mieszkańcom przez długie lata.

Wykonawcą altany była firma Usługi Stolarskie Łukasz Wypych.

altana altana altana

Zamontowano pompy ciepła

W budynkach użyteczności publicznej, tj. Ośrodku Zdrowia w Złotej oraz Urzędu Gminy, nieefektywne i nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe, na pompę ciepła zasilaną energią z paneli fotowoltaicznych. Inwestycja ta pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz uniezależnienia się od dostaw węgla.

urząd gminy złota

pompa ciepła

Darmowa pomoc prawna

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pińczowskiego. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Więcej pod adresem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pinczowski-2022/

Nabór wniosków - REAKTYWACJA

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023.

Projekt skierowany do:

Przewidziano wsparcie w projekcie obejmuje:

Nabory wniosków dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców:

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie ŚCITT www.it.kielce.pl w zakładce „projekty” – Reaktywacja lub w siedzibie firmy.

Osoby do kontaktu: Monika Dorosz i Barbara Kułaga 797 590 974, reaktywacja@it.kielce.pl

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Dobrowolna  Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) polega na odbywaniu czynnej służby wojskowej:

28 dniowego Szkolenia Podstawowego oraz Szkolenia Specjalistycznego trwającego do 11 miesięcy.

Żołnierz otrzymuje:

* 4560 zł miesięcznie nieopodatkowanego uposażenia,
* Bezpłatne wyżywienie,
* Bezpłatne zakwaterowanie;
* Ulgę na przejazdy PKP;
* Pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
* Ochronę stosunku pracy (jeżeli jest zatrudniony), po ukończeniu
szkolenia, jeżeli nie zostanie powołany do zawodowej służby
wojskowej, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej;
* Ubezpieczenie i bezpłatną opiekę medyczną,
* Możliwość nabycia bezpłatnych uprawnienie i kwalifikacji w tym
np: kierowców C, C+E, D, operatorów sprzętów i maszyn, uprawnień w
zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka, skoczka
spadochronowego.

W czasie pełnienia DZSW nie ma obowiązku skoszarowania w jednostce wojskowej. Żołnierz DZSW ma pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest formą ochotniczą, więc można ją przerwać lub zrezygnować. Można zdobyć dodatkowe uprawnienia. Wniosek o powołanie do służby wojskowej można złożyć w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

* https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/
* https://www.facebook.com/wcrbuskozdroj
* https://wcrbusko-zdroj.wp.mil.pl/pl/