Seniorzy z wizytą w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy

W dniu 14 sierpnia 2022 uczestnicy klubów Senior+ Ze Złotej, Chrobrza i Pełczysk wybrali się do pobliskiej Wiślicy, gdzie odwiedzili otwarte kilka miesięcy temu Muzeum archeologiczne, oddział Muzeum Narodowego w Kielcach.

Dzięki modernizacji archeologiczne skarby Wiślicy zyskały nowoczesne i bezpieczne miejsce prezentacji. Turyści natomiast mają do dyspozycji 1 komfortową i bezpieczną ścieżkę turystyczną, która objęła dotychczas odrębne elementy ekspozycji muzealnej, czyli pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki mniejszej. Zmianie całkowicie uległa też wystawa, na którą składają się teraz najważniejsze zabytki Wiślicy, dotychczas nieeksponowane obiekty oraz interaktywne widowisko prezentujące relikty najstarszej romańskiej architektury na tle najdawniejszych dziejów Wiślicy.

W nowoczesnym pawilonie archeologicznym zobaczysz pozostałości kościółka św. Mikołaja – jednej z najwcześniejszych świątyń z tzw. serii kupieckiej. Kościółki te były budowane bezpośrednio przy ważnym szlaku handlowym biegnącym od Pragi aż po Ruś Kijowską. W podziemiach bazyliki mniejszej natomiast kryją się relikty 2 świątyń romańskich. Pierwszy kościół ufundował książę Henryk Sandomierski już około połowy XII wieku. To właśnie w jego krypcie znajduje się jeden z najcenniejszych na świecie przykładów sztuki romańskiej – niezwykle pięknie ornamentowana posadzka, tzw. płyta orantów (lub posadzka Wiślicka) fundacji Kazimierza Sprawiedliwego.

Korzystając z dobrej pogody, Seniorzy wybrali się tego dnia również do buskiej tężni oraz na seans kinowy.

wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd wyjazd

Uwaga! Ważne!

Informujemy, że na właścicielach psów spoczywa obowiązek zachowania środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń; Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Negatywnym przykładem na naszym terenie są wałęsające się psy przy szkole w Złotej. Jeśli ich opiekunowie nie zabezpieczą swoich czworonogów, to zostaną one odłowione i umieszczone w schronisku dla zwierząt, kosztami zostaną obciążeni ich właściciele.

Zebranie sołeckie

W dniu 24.09.2022 r. o godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej w Stawiszycach odbędzie się zebranie wiejskie. Tematem zebrania będzie przeznaczenie środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok oraz informacja dotycząca pozyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” (wymiana źródeł ciepła).

Fundusz Sołecki w realizacji

Mieszkańcy sołectw gminy Złota realizują zadania finansowane w ramach środków wyodrębnionych na cele tzw. funduszu sołeckiego. W Złotej, przy placu zabaw, stanęła estetyczna i funkcjonalna drewniana altana wraz ze stołem i miejscami siedzącymi. Posłuży ona mieszkańcom przez długie lata.

Wykonawcą altany była firma Usługi Stolarskie Łukasz Wypych.

altana altana altana

Zamontowano pompy ciepła

W budynkach użyteczności publicznej, tj. Ośrodku Zdrowia w Złotej oraz Urzędu Gminy, nieefektywne i nieekologiczne źródło ciepła na paliwo stałe, na pompę ciepła zasilaną energią z paneli fotowoltaicznych. Inwestycja ta pozwoli na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynków oraz uniezależnienia się od dostaw węgla.

urząd gminy złota

pompa ciepła

Darmowa pomoc prawna

Szukasz pomocy lub wsparcia prawnego w trudnej sprawie? Nie stać się na skorzystanie z usług kancelarii prawnej i nie masz się do kogo zwrócić o pomoc? Zapraszamy do korzystania z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Pińczowskiego. Znajdziesz tam profesjonalną i darmową pomoc radców prawnych, adwokatów, mediatorów oraz osób zajmujących się poradnictwem obywatelskim. Pomoc świadczona jest na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Więcej pod adresem: https://www.sc.org.pl/co-robimy/nieodplatna-pomoc-prawna/nasze-punkty-pomocy/powiat-pinczowski-2022/

Nabór wniosków - REAKTYWACJA

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Sp. z o. o. ogłasza kolejny nabór wniosków w ramach projektu „REAKTYWACJA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.1.

Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa 45 osób bezrobotnych, poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji poprzez udział w ścieżce aktywizacji zawodowej gwarantującej poprawę ich sytuacji na rynku pracy i zwiększenie możliwości zatrudnienia w okresie 01.01.2022 do 30.06.2023.

Projekt skierowany do:

Przewidziano wsparcie w projekcie obejmuje:

Nabory wniosków dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców:

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz aktualne formularze wniosków wraz z niezbędnymi dokumentami dostępne są na stronie ŚCITT www.it.kielce.pl w zakładce „projekty” – Reaktywacja lub w siedzibie firmy.

Osoby do kontaktu: Monika Dorosz i Barbara Kułaga 797 590 974, reaktywacja@it.kielce.pl

Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa

Dobrowolna  Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW) polega na odbywaniu czynnej służby wojskowej:

28 dniowego Szkolenia Podstawowego oraz Szkolenia Specjalistycznego trwającego do 11 miesięcy.

Żołnierz otrzymuje:

* 4560 zł miesięcznie nieopodatkowanego uposażenia,
* Bezpłatne wyżywienie,
* Bezpłatne zakwaterowanie;
* Ulgę na przejazdy PKP;
* Pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej;
* Ochronę stosunku pracy (jeżeli jest zatrudniony), po ukończeniu
szkolenia, jeżeli nie zostanie powołany do zawodowej służby
wojskowej, pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej;
* Ubezpieczenie i bezpłatną opiekę medyczną,
* Możliwość nabycia bezpłatnych uprawnienie i kwalifikacji w tym
np: kierowców C, C+E, D, operatorów sprzętów i maszyn, uprawnień w
zakresie obsługi sprzętu inżynieryjnego, spawacza, nurka, skoczka
spadochronowego.

W czasie pełnienia DZSW nie ma obowiązku skoszarowania w jednostce wojskowej. Żołnierz DZSW ma pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej oraz do zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymogów dla danego stanowiska. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa jest formą ochotniczą, więc można ją przerwać lub zrezygnować. Można zdobyć dodatkowe uprawnienia. Wniosek o powołanie do służby wojskowej można złożyć w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

* https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/
* https://www.facebook.com/wcrbuskozdroj
* https://wcrbusko-zdroj.wp.mil.pl/pl/

Ustalenia dot. ścieżki rowerowej

W Pińczowie odbyło się spotkanie w sprawie ustaleń dotyczących podpisania porozumienia gmin: Pińczów, Złota, Wiślica oraz Nowy Korczyn, które chcą razem stworzyć dokumentację projektową ścieżki rowerowej. Gminę Złota reprezentował wójt Tadeusz Sułek.

Ustalono przebieg ścieżki oraz zakres zadań dla wszystkich partnerów porozumienia. Jeśli chodzi o przebieg ścieżki to będzie ona przebiegała od Nowego Korczyna, przez gminy Wiślicę, gminę Złota, aż do Pińczowa.

Źródło: UG Złota na podstawie UMiG Pińczów

ścieżki

83. rocznica agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka – Kielce, 16 września 2022

Kieleckie obchody 83. rocznicy agresji ZSRR na Polskę oraz Dzień Sybiraka odbędą się w piątek 16 września 2022 roku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.00 przed Pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu Starym w Kielcach, gdzie zebrani złożą kwiaty i znicze. Następnie uczestnicy przejdą przed Pomnik Katyński na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach. Delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach będzie reprezentowała dr Marzena Grosicka, kierownik Referatu Badań Historycznych.

Program uroczystości:

Godz. 11.00 – złożenie kwiatów i zniczy przed Pomnikiem Sybiraków na Cmentarzu Starym  w Kielcach oraz przed Pomnikiem Katyńskim na Cmentarzu Partyzanckim w Kielcach

Godz. 17.30 – Msza Św. w Kościele Garnizonowym w intencji zamordowanych na Wschodzie

Organizatorami uroczystości są: Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach, Wojewódzki Oddział Związku Sybiraków w Kielcach oraz Stowarzyszenie „Kielecka Rodzina Katyńska”.

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny wkroczyła na teren II Rzeczpospolitej. Napaść na Polskę była częścią tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow, który zawarły Niemcy i Rosja. W konsekwencji podpisanego 23 sierpnia 1939 r. paktu Ribbentrop–Mołotow, wybuchu II wojny światowej, wkroczenia 17 września 1939 r. Armii Czerwonej i układu o przyjaźni i granicach zawartego 28 września 1939 r. pomiędzy III Rzeszą a ZSRS tereny te zostały objęte okupacją sowiecką. Mimo że trwała ona zaledwie 21 miesięcy, do 22 czerwca 1941 r., zapisała się krwawo na kartach historii narodu polskiego.