„Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników
UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn.

Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej
www.cdrkursy.pl.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie
rozwoju lokalnego.

Szkolenie składa się z pięciu modułów edukacyjnych:

1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych

2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju lokalnego

3. Zasoby gminy

4. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego

5. Fundusz sołecki „Krok po kroku”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem:
https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie.
Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem:
https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG
Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem
i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację
do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest
przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do
szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest
pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Zwracamy się w prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu na terenie Państwa gminy. Będziemy wdzięczni za
umieszczenie informacji w ogólnodostępnych miejscach, a także na stronie internetowej oraz
w mediach społecznościowych celem poinformowania jak największej liczby chętnych.

Wniosek/Petycja

Komunikat meteorologiczny z godz. 10:32 dnia 20.07.2022

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Upał
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Temperatura szybko rośnie. W ciągu najbliższych 1-2 godzin przekroczy 30°C. Temperatura
maksymalna na dziś od 31°C do 34°C.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 70

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 2
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 12:00 dnia 20.07.2022 do godz. 20:00 dnia 23.07.2022
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 34°C. Temperatura
minimalna w nocy ze środy na czwartek 20/21.07 od 13°C do 17°C, w kolejnych od 18°C do
21°C.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
80%

Burze z gradem/1

Zjawisko/Stopień zagrożenia Burze z gradem/1
Obszar (w nawiasie numer
ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(67), jędrzejowski(66), kazimierski(66), Kielce(71), kielecki(71), konecki(68),
opatowski(67), ostrowiecki(67), pińczowski(67), sandomierski(67), skarżyski(69),
starachowicki(69), staszowski(66), włoszczowski(67)
Ważność od godz. 08:00 dnia 11.07.2022 do godz. 20:00 dnia 11.07.2022
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20
mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/ 2
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 02:00 dnia 05.07.2022 do godz. 24:00 dnia 05.07.2022
Przebieg Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu
miejscami od 40 mm do 50 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70
km/h, możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Komunikat meteorologiczny z godz. 12:12 dnia 04.07.2022

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Upał
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki,
sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Temperatura miejscami zbliża się do 30°C. W ciągu najbliższych godzin na przeważającym
obszarze prognozuje się stopniowy wzrost temperatury powyżej 30°C. Tak wysoka temperatura
utrzyma się tylko dzisiaj, jutro będzie już chłodniej, od 20°C do 24°C

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY OFERTY, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Złota, dnia 19.05.2022 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY OFERTY, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, informuje, że w dniu 13.05.2021 r. odbyło
się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie postępowania ofertowego zapytania o cenę (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)
pn. „Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. ,,Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1:  Sun & More Sp. z o. o., 70-101 Szczecin. Wartość oferty: 39 252,00 zł;

Oferta nr 2: BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH Renata Wojcieszyńska, 33-300 Nowy Sącz: 37 700,00 zł;

Oferta nr 3: BIURO USŁUGOWO – TURYSTYCZNE „ATLANTIC”, 35-073 Rzeszów: 40 500,00;

Oferta nr 4: Krajowy Przewóz Osób i Rzeczy Sławomir Nowak,, 28-425 Złota: 22 990,00 zł

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 19.05.2022 r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta nr 4, tj. Krajowego Przewozu Osób i Rzeczy Sławomir Nowak, 28-425 Złota została odrzucona, ponieważ jest niezgodna z zapisami pkt. 4 Zapytania ofertowego.

Wykonawca nie wskazał w formularzu ofertowym danych teleadresowych obiektu, w którym zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie, ponieważ  wartość pozostałych ofert przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Opady śniegu/1

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady śniegu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(26), jędrzejowski(25), kazimierski(26), Kielce(27), kielecki(27), konecki(25),
opatowski(27), ostrowiecki(27), pińczowski(26), sandomierski(27), skarżyski(27),
starachowicki(27), staszowski(27), włoszczowski(25)
Ważność od godz. 05:00 dnia 01.04.2022 do godz. 05:00 dnia 02.04.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm do 15 cm.

Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż nabór wniosków do projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

rozpocznie się od  21 marca 2022 roku.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29 kobiet,14 mężczyzn) w wieku 18  - 29 lat,

które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, nie uczą się (za wyjątkiem nauki zaocznej) , zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności   osoby  z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ,tj. osób zaliczanych do kategorii NEET,  osoby z niepełnosprawnościami, kobiety  i osoby o niskich kwalifikacjach.

  W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

  1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
  2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej

                   działalności gospodarczej.

  1. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
  2. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00zł na rozpoczęcie własnej działalności

                  gospodarczej.

  1. WSPARCIE POMOSTOWE do 15.600,00 zł NETTO przez okres pierwszych

                  6 miesięcy prowadzenia firmy (2 600,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Nie wymagany jest  wkład własny finansowy – udział w projekcie jest  bezpłatny !

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o projekcie m.in. poprzez zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej i/lub profilach w mediach społecznościowych.

Projekt jest działaniem publicznym i ma wesprzeć osoby pozostające bez zatrudnienia w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób.

W razie możliwości prosimy również o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej - w załączeniu przekazujemy plakat

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 21 marca 2022 r. w biurach :

Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 19 05  oraz do punktu rekrutacyjnego w

Akademii Przedsiębiorczości:  Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie http://rig.org.pl/projekty-realizowane/

https://ap.org.pl/projekty/pierwsza-firma/ W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.

Z góry dziękujemy za wsparcie w promocji projektu, prosimy o kierowanie zainteresowanych osób do naszych biur.