INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY OFERTY, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Złota, dnia 19.05.2022 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY OFERTY, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, informuje, że w dniu 13.05.2021 r. odbyło
się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie postępowania ofertowego zapytania o cenę (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)
pn. „Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. ,,Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1:  Sun & More Sp. z o. o., 70-101 Szczecin. Wartość oferty: 39 252,00 zł;

Oferta nr 2: BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH Renata Wojcieszyńska, 33-300 Nowy Sącz: 37 700,00 zł;

Oferta nr 3: BIURO USŁUGOWO – TURYSTYCZNE „ATLANTIC”, 35-073 Rzeszów: 40 500,00;

Oferta nr 4: Krajowy Przewóz Osób i Rzeczy Sławomir Nowak,, 28-425 Złota: 22 990,00 zł

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 19.05.2022 r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta nr 4, tj. Krajowego Przewozu Osób i Rzeczy Sławomir Nowak, 28-425 Złota została odrzucona, ponieważ jest niezgodna z zapisami pkt. 4 Zapytania ofertowego.

Wykonawca nie wskazał w formularzu ofertowym danych teleadresowych obiektu, w którym zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie, ponieważ  wartość pozostałych ofert przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Opady śniegu/1

Zjawisko/Stopień zagrożenia Opady śniegu/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(26), jędrzejowski(25), kazimierski(26), Kielce(27), kielecki(27), konecki(25),
opatowski(27), ostrowiecki(27), pińczowski(26), sandomierski(27), skarżyski(27),
starachowicki(27), staszowski(27), włoszczowski(25)
Ważność od godz. 05:00 dnia 01.04.2022 do godz. 05:00 dnia 02.04.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm do 15 cm.

Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych

Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach w partnerstwie z Akademią Przedsiębiorczości sp. z o.o. informuje, iż nabór wniosków do projektu „Pierwsza Firma – dotacje dla osób młodych” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy,  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie EFS, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

rozpocznie się od  21 marca 2022 roku.

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa  i stworzenie miejsc pracy dla 43 osób otrzymujących dotację (29 kobiet,14 mężczyzn) w wieku 18  - 29 lat,

które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie nie posiadają zatrudnienia – są bezrobotni, poszukujący pracy, bierni zawodowo, nie uczą się (za wyjątkiem nauki zaocznej) , zamieszkują na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności   osoby  z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy ,tj. osób zaliczanych do kategorii NEET,  osoby z niepełnosprawnościami, kobiety  i osoby o niskich kwalifikacjach.

  W ramach projektu oferujemy Uczestnikom wsparcie obejmujące:

  1. INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM
  2. SZKOLENIE dotyczące zakładania i prowadzenia własnej

                   działalności gospodarczej.

  1. SPOTKANIE Z EKSPERTEM DOTACYJNYM
  2. WSPARCIE FINANSOWE 23.050,00zł na rozpoczęcie własnej działalności

                  gospodarczej.

  1. WSPARCIE POMOSTOWE do 15.600,00 zł NETTO przez okres pierwszych

                  6 miesięcy prowadzenia firmy (2 600,00 zł netto/miesiąc/firmę).

Nie wymagany jest  wkład własny finansowy – udział w projekcie jest  bezpłatny !

Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpropagowanie informacji o projekcie m.in. poprzez zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej i/lub profilach w mediach społecznościowych.

Projekt jest działaniem publicznym i ma wesprzeć osoby pozostające bez zatrudnienia w trudnej sytuacji na rynku pracy. Dzięki Państwa pomocy będziemy mogli dotrzeć do jak największej ilości osób.

W razie możliwości prosimy również o zamieszczenie informacji o projekcie na Państwa stronie internetowej - w załączeniu przekazujemy plakat

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie od 21 marca 2022 r. w biurach :

Starachowice, ul. Zgodna 2, tel. 41 275 19 05  oraz do punktu rekrutacyjnego w

Akademii Przedsiębiorczości:  Kielce, ul. Targowa 18, parter, pokój nr 5, tel. 506 976 134.

Więcej informacji na temat projektu na naszej stronie http://rig.org.pl/projekty-realizowane/

https://ap.org.pl/projekty/pierwsza-firma/ W razie potrzeby prosimy o kontakt telefoniczny.

Z góry dziękujemy za wsparcie w promocji projektu, prosimy o kierowanie zainteresowanych osób do naszych biur.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 25

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 21:00 dnia 09.03.2022 do godz. 08:00 dnia 10.03.2022
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze
śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -7°C do -5°C,
temperatura minimalna przy gruncie około -7°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 70%

Informacja

W dniu 01.03.2022 r. w związku z pracami konserwacyjnymi na ujęciu wody w Chrobrzu, w godzinach od 8:00 do godz. 16:00 może nastąpić spadek ciśnienia wody w wodociągu. Za utrudnienia przepraszamy.

GZGK w Złotej

Ostrzeżenie hydrologiczne nr 22 - woj. świętokrzyskie

BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

Data i godzina wydania: 18.02.2022 - godz. 11:36
Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i
Opracowań Hydrologicznych w Krakowie
Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 20
Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
Stopień: 2
Ważność: od godz. 12:00 dnia 18.02.2022 do godz. 12:00 dnia 19.02.2022
Obszar: Nida do Brzegów, odcinek Nidy od Brzegów do ujścia do Wisły, Kamienna wraz ze zb. Brody
Iłżeckie, odcinek Kamiennej od zb. Brody Iłżeckie do ujścia do Wisły (świętokrzyskie)
Przebieg: Miejscami notowane będą dalsze wzrosty poziomu wody, w strefie wody wysokiej, z
możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. W nocy, po
opadach deszczu, w zlewni Czarnej Nidy oraz w zlewni Kamiennej powyżej zb. Brody Iłżeckie punktowo
mogą zostać osiągnięte stany alarmowe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.
Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

Szkolenie internetowe pn. "Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.

Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny.

Zwracamy się w prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu na terenie Państwa gminy.

Będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji w ogólnodostępnych miejscach, a także na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych celem poinformowania jak największej liczby chętnych.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 09:00 dnia 03.01.2022 do godz. 16:00 dnia 03.01.2022
Przebieg Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 35 km/h, w porywach do
75 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Informacja OHP

plakat OHP