Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła – wzór wniosku w załączeniu.

Wysokość dodatków:
1) 3000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
2) 1000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
3) 500 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
4) 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski należy składać do GOPS Złota,
ul. Sienkiewicza 79,
28-425 Złota
tel. 41 356 16 33/41 356 16 01,
wew. 27. 

Informacja

Urząd Gminy Złota przypomina o obowiązku złożenia deklaracji CEEB, dotyczącej źródła ciepła w budynkach. Szczegółowych informacji udziela pracownik UG Złota pod nr. telefonu 41 356 16 33 wew. 16. Można też ich szukać pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713

Dodatek węglowy - wniosek

Gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub węglopochodne mają otrzymać jednorazowe wsparcie finansowe w wysokości 3000 zł.

Na stronie https://www.gov.pl/web/klimat/rada-ministrow-przyjela-nowe-rozwiazania-dla-wegla przekazano do wiadomości, że w dniu 19 lipca 2022 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dodatku węglowym.

Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r.

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW W SPRAWIE SUSZY

Wnioski o oszacowanie strat suszowych tylko poprzez APLIKACJE!

IUNG-PIB zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

Zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej susza na terenie Gminy Złota według V okresu raportowania (tj. od 01 maja do 30 czerwca 2022r.)  występuje:

Kategoria gleby I: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki  rośliny strączkowe.

Kategoria gleby II: zboża ozime, zboża jare, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki  rośliny strączkowe.

Link do wykazu: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2022,2608052/

Link ma mapy kategorii glebowych: https://susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/

Informujemy również, iż wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji.

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego, określi zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Logowanie do aplikacji będzie odbywać się bowiem za jego pomocą. Do tej aplikacji można wchodzić kilkakrotnie, uzupełniając kolejne zgłoszenia. Aplikacja w najbliższym  czasie będzie dostępna na ministerialnej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/zloz-wniosek-o-oszacowanie-spowodowanych-przez-susze-strat-w-uprawach-rolnych

Wprowadzane przez producenta rolnego dane są automatycznie weryfikowane przez aplikację z danymi:

Aplikacja jest kompatybilna z danymi dotyczącymi upraw i zwierząt zgłoszonych do ARiMR. Zgłaszając szkodę suszową, rolnik wybiera z upraw zgłoszonych do ARiMR we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich. Z kolei dane o liczbie zwierząt z IRZplus umożliwią wyliczenie wartości produkcji roślinnej i zwierzęcej danego gospodarstwa rolnego.  Po weryfikacji danych wprowadzonych przez rolnika i uzupełnieniu danych z ARiMR, IUNG i IERiGŻ aplikacja określi obszar upraw rolnych dotkniętych suszą oraz maksymalny poziomu strat. Jeśli rolnik jako poszkodowane przez suszę wprowadzi uprawy, które nie były zgłoszone do dopłat oraz które zgodnie z monitoringiem suszy prowadzonym przez IUNG od dnia 21 marca br. nie zostały objęte suszą, aplikacja je odrzuci. Aplikacja nie przyjmie także wyższego poziomu strat w danej uprawie niż ten określony przez IUNG.

W aplikacji wygenerowany zostanie automatycznie protokół  oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy, jeżeli  szkody wynoszą powyżej 30 %  średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z ostatnich trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła susza. Średnia roczna produkcja rolna jest ustalana  na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie pochodzących z Systemu Zbierania Danych Rachunkowych (FADN).

Producent rolny będzie miał prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach do momentu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku Profilem Zaufanym.

Każdy producent rolny może otrzymać w danym roku jeden protokół oszacowania szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych przez suszę.

Internet szerokopasmowy - sprawdź...

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych mieszkańców, samorząd Gminy Złota wspólnie z firmą NEXERA, na spotkaniu w minionym tygodniu, podjął decyzję o poczynieniu kroków w kierunku dalszego rozwijania sieci internetu szerokopasmowego.

Obecnie blisko 800 gospodarstw domowych ma możliwość podłączenia się do takiej sieci, jednak skorzystało z tej możliwości tylko 292. Publikujemy wykaz punktów adresowych, w postaci tabelarycznej, które mają na dzień dzisiejszy możliwość skorzystania z oferty szybkiego internetu.

WYKAZ ADRESÓW Z DOSTĘPNOŚCIĄ DO SIECI SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU - pdf.

Jeśli znajdziesz swój adres i chcesz zapytać o ofertę to zadzwoń do swojego operatora sieci komórkowej bądź dotychczasowego dostawcy Twojego internetu i zapytaj o ofertę Internetu szerokopasmowego.

Jeśli nie odnalazłeś w tabeli swojego adresu, to znaczy, że jeszcze nie jesteś w zasięgu tej sieci. Zgłoś swoje zapotrzebowanie:

- na adres e-mail: promocja@gminazlota.pl (podaj adres gospodarstwa).
- telefonicznie 41 356 61 33 wew. 24.
- lub osobiście Urząd Gminy Złota, pok. nr.5.

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

Producenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

szkody

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Uwzględniane zjawiska atmosferyczne

O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. następujących zjawisk:

  • gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich –  które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, oraz spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20 proc. plonu lub
  • suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, której skutki zostały oszacowane za pośrednictwem publicznej aplikacji i spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5 proc. plonu.

Stawki pomocy

Stawka pomocy będzie zróżnicowana w zależności od wysokości szkód i będzie wynosiła:

  • 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w wysokości co najmniej 20 proc. i mniej niż 60 proc. plonu;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody w wyniku suszy w wysokości co najmniej 5 proc. i mniej niż 60 proc. plonu.

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna
Wniosek o przyznanie pomocy - wersja pdf
Instrukcja wypełniania wniosku

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawisk-atmosferycznych

INFORMACJA

Wójt Gminy Złota informuje, że  w dniu 17.06.2022 roku tj. piątek

Urząd Gminy Złota będzie

NIECZYNNY

(-) Wójt Gminy Złota

Uwaga!!! Ważna informacja dla właścicieli zwierząt oraz osób zgłaszających konieczność odłowienia zwierzęcia.

Apelujemy do mieszkańców Gminy Złota o zwrócenie uwagi na problem wałęsających się zwierząt. Do Urzędu Gminy docierają sygnały o wałęsających się psach na terenie naszej gminy, które stanowią poważne zagrożenie dla mieszkańców, a w szczególności dla dzieci uczęszczających do szkół. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie zwierząt na terenie swojej posesji.

Należy pamiętać, że zwierzęta w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy”, to głównie zwierzęta nieodpowiednio dopilnowane przez właściciela. Z uzyskanych informacji i obserwacji wynika, iż w większości przypadków psy zgłaszane do odbioru nie są bezpańskie. Są to psy, które oddaliły się z okolicznych domów przez nierozwagę swoich właścicieli. Zdarza się to często w okresie godowym zwierząt. W czasie tym psy są w stanie migrować nawet na odległość kilku kilometrów. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia, albo i dłużej.

Niewskazane jest jakiekolwiek dokarmianie wałęsających się psów.

Osoby, które zauważyły w pobliżu swojej posesji wałęsającego się psa nie powinny zamykać go na terenie swojej nieruchomości. W konsekwencji może to doprowadzić do tego, że psy nie będą wracać do swoich posesji. Zwierzę – o ile nie będzie dokarmiane – w końcu samo opuści posesję i wróci do swojego właściciela. Pamiętajmy, aby nie odbierać psu szansy powrotu do domu!

Informujemy, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego, od mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu opiekę, schronienie na terenie swojej nieruchomości bądź wyżywienie, nie będą przyjmowane.

Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Osoby te muszą mieć świadomość, że zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca, w którym zapewniono im wyżywienie.

Jak zgłosić bezdomne zwierzę?

Urząd Gminy Złota

Otwarcie boiska wielofunkcyjnego - ZPO Złota

W czwartek, 28 kwietnia 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej. Społeczność placówki przygotowała przepiękną imprezę, podczas której zaprezentowały delegacje wszystkich klas, a znamienici goście zjawili się ze sportowymi prezentami.

Symboliczną wstęgę przecięli przedstawiciele uczniów, grona pedagogicznego, a także władz samorządowych. Poświecenia nowego boiska dokonał proboszcz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej ks. Jacek Miernik. Głos zabrali m.in. dyrektor ZPO Złota Mariola Warzecha, wójt gminy Złota Tadeusz Sułek, przewodniczący rady powiatu pińczowskiego Ireneusz Gołuszka, starosta pińczowski Zbigniew Kierkowski, z-ca dyrektora ZSCKR Ilona Ziółkowska, a także przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Kielcach  Elżbieta Szczęsna-Kusak oraz prezes Fundacji VIVE Serce Dzieciom Grażyna Jarosz.

Zapraszamy do obejrzenie fotorelacji z otwarcia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych w Złotej.

otwarcie

Zaktualizowana ulotka - informacja dla uchodźców

ulotka

ulotka

ulotka

ulotka