Wyniki wyborów samorządowych 2024

Kalendarz wydarzeń Gminy Złota

Publikujemy kalendarz wydarzeń/imprez, które odbędą się na terenie naszej gminy i o których został poinformowany Urząd Gminy Złota. Jeśli chcesz zgłosić jakąś imprezę/wydarzenie na terenie naszej gminy, zapraszamy do wysłania informacji na adres promocja@gminazlota.pl

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2024

trasa 2 trasa 1 trasa 4 trasa 3 trudny dojazd


Harmonogram zebrań wiejskich

Lp Sołectwo Termin Godz. Miejsce spotkania
1 BISKUPICE 16.03.2024 1700 Remiza OSP
2 ŻURAWNIKI 17.03.2024 1500 Remiza OSP
3 NIEGOSŁAWICE 17.03.2024 1700 Remiza OSP
4 ZŁOTA 17.03.2024 1900 Biblioteka
5 PEŁCZYSKA 18.03.2024 1700 Remiza OSP
6 STAWISZYCE 18.03.2024 1900 Remiza OSP
7 MIERNÓW 19.03.2024 1700 Remiza OSP
8 PROBOŁOWICE 19.03.2024 1900 Remiza OSP
9 WOLA CHROBERSKA 20.03.2024 1700 Świetlica Wiejska
10 KOSTRZESZYN 20.03.2024 1900 Remiza OSP
11 RUDAWA 21.03.2024 1700 Świetlica Wiejska
12 NIEPROWICE 21.03.2024 1900 Remiza OSP

 

13 WOJSŁAWICE 22.03.2024 1700 Świetlica Wiejska
14 CHROBERZ 22.03.2024 1900 Dom Ludowy

Ogłoszenie o naborze wniosków: Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu zaplanowano od marca do grudnia 2024 r.

Cele Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Adresaci Programu

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;

 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Osobie, której zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę w ramach Programu.

Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej przewiduje objąć wsparciem:

4 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

1 dziecko z orzeczeniem niepełnosprawności

Limit godzin usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w 2024 roku kalendarzowym wynosi 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego.

Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00 przez 7 dni w tygodniu. 

Pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia w ramach usług opieki wytchnieniowej ma członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opieką nad osobą niepełnosprawną, która:

Osoby zainteresowane wsparciem mogą składać Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024 , której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej, ul. Parkowa 17, 28-425 Złota od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-15:30 od 11 marca do 20 marca 2024 r.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w GOPS w Złotej, tel. 413561601 wew. 21 lub na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W załączeniu:

 1. Karta zgłoszenia

 2. Klauzula RODO

 3. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM

Harmonogram zajęć - hala w Złotej

grafik

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Stawki pomocy

Stawka pomocy, o której mowa w § 13zze ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi:

 1.  1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
  Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz  powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż  70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
  Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których  wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
 3.  500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż  70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. poz. 483 i 1653).

Nabór wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc a ubezpieczenie

Kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym – będzie podlegała pomniejszeniu o 50%.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Materiały
Ogłoszenie​_Ministra​_Rolnictwa​_i​_Rozowju​_Wsi.pdf

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku  z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy budżet programu, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Zachęcamy do składania wniosków już w pierwszych dniach naboru, nieodkładanie tego na ostatnie dni.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Rekrutacja do Przedszkola i klasy I Szkoły Podstawowej w Złotej na rok szkolny 2024/25

Dyrekcja Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej  zaprasza  do składania  wniosku o przyjęcie dziecka do:                                                                                                                     

- oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Złotej, ul. Parkowa 4 , 28-425 Złota,

- Przedszkola Samorządowego w Złotej ,  ul. Parkowa 4 ,   28-425 Złota,

- klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Złotej ,  ul. Parkowa 4 ,   28-425 Złota,

Termin składania wniosków: od 12 lutego 2024 r do 01 marca 2024r.

INFORMACJA

UWAGA!!! Ważna informacja dotycząca zmiany kryterium dochodowego do uzyskania pomocy w formie artykułów żywnościowych.

Uwaga!

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że jest możliwość uzyskania pomocy w formie artykułów żywnościowych ze Świętokrzyskiego Banku Żywności. Pomoc jest nieodpłatna. Aby otrzymać w/w pomoc dochód nie może przekraczać następującego kryterium dochodowego:

- dla osoby samotnie gospodarującej - 2 056,40 zł

- dla osoby w rodzinie - 1 590 zł

Wymagane dokumenty to:

- nakaz płatniczy z pola za 2024 rok

- zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy za miesiąc styczeń 2024 rok

- ostatni odcinek z renty/emerytury za miesiąc styczeń 2024 rok

- zaświadczenie o zasiłku chorobowym z KRUS/ZUS za miesiąc styczeń 2024 rok

- ostatni odcinek o opłacaniu składki na ubezpieczenie KRUS

Wszystkie dokumenty należy składać od 19 lutego do 23 lutego 2024 roku, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Złotej, ul. Parkowa 17 (dawny posterunek policji). Szczegółowe informacje w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej  pod numerami telefonu: 41 3561 601 lub 41 3561 633 wew. 21 i 22.

Z uwagi na powyższe prosi się o wcześniejsze skompletowanie wymaganych dokumentów, gdyż wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Kierownik GOPS