Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy

Opublikowano: 10 grudnia, 2021

Konsultacje projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok .

Wójt Gminy Złota zaprasza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich uwag, opinii i wniosków do projektu rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Projekt Programu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę sektora pozarządowego z Gminą Złota. Zachęcamy zatem do uczestnictwa w konsultacjach Programu.

Uwagi można kierować pocztą elektroniczną na adres: promocja@gminazlota.pl, lub pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota (z dopiskiem: „Konsultacje – program współpracy”) na formularzu uwag, do 22.12.2021 r.

menu-circlecross-circle