Pilnuj swojego pupila!

Opublikowano: 6 maja, 2020

Apelujemy do mieszkańców gminy Złota o właściwy dozór nad zwierzętami domowymi (w szczególności nad psami).

Właściciel lub osoba, pod opieką której zwierzę się w danej chwili znajduje ponosi za nie odpowiedzialność w każdej sytuacji. Przepisy klasyfikują jako wykroczenie niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Zachowanie takie zagrożone jest karą grzywny lub nagany (art. 77 Kodeksu wykroczeń).

Poważniejsze konsekwencje pociąga za sobą nienależyte sprawowanie opieki nad zwierzęciem skutkujące wyrządzeniem szkody  np. w postaci obrażeń lub uszkodzeń ciała innych osób lub zwierząt. Kodeks karny przewiduje odpowiedzialność w postaci kary grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do lat 5 w przypadku zdarzeń, które mogą skończyć się naruszeniem czynności narządów lub rozstrojem zdrowia. Nawet nieumyślne dopuszczenie do takich zachowań zwierzęcia skutkować może karą pozbawienia wolności do 1 roku.

menu-circlecross-circle