Porządek Sesji

Opublikowano: 23 listopada, 2022

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na rzecz Gminy Złota.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu służącego do przewozu przez rodziców do placówek oświatowych dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych teren Gminy Złota.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 1. Interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski.
 3. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 4. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle