Porządek Sesji Rady Gminy Złota

Opublikowano: 27 marca, 2023

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 31 marzec 2023 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Informacja dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXXII/242/2022 z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XI/86/2019 w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Złota w roku 2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Złota.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 15. Interpelacje i zapytania.
 16. Wolne wnioski.
 17. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.

Zamknięcie obrad.

Transmisja: https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

menu-circlecross-circle