Program Grantowy wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich 2023

Opublikowano: 12 lipca, 2023

Koła gospodyń wiejskich mogą aplikować o dofinansowanie w programie Fundacji Banku Pekao S.A.Wspierane będą działania w zakresie kultury, sztuki, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości kulturowej.

Ruszył „Program Grantowy wsparcia Kół Gospodyń Wiejskich 2023”. Zgłoszenia przyjmowane będą do końca sierpnia wyłącznie przez formularz dostępny pod adresem: fundacja.pekao.com.pl. Jedno koło może zgłosić tylko jeden projekt, a grant może być przyznany w maksymalnej kwocie 7,5 tys. zł.Po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej, komisja konkursowa wyłoni najlepsze projekty.

Granty mogą być przeznaczone na:  zakup lub wynajem sprzętu lub wyposażenia związanego bezpośrednio z realizowanym projektem takiego jak: stroje regionalne, ludowe i folklorystyczne, instrumenty muzyczne, sprzęt nagłośnieniowy i estradowy, namioty, zestawy niezbędnych mebli do organizacji wydarzeń kulturalnych (w tym meble piknikowe), zakup usług związanych bezpośrednio z organizacją dożynek, festynów, pikników itp. o charakterze kulturalnym oraz zakup towarów i usług związanych bezpośrednio z działalnością patriotyczną o charakterze kulturalnym.

Aktywność Kół Gospodyń Wiejskich jest Polsce bardzo potrzebna, ona buduje tę naszą polską tożsamość i dumę z  tego, że jesteśmy Polakami, że mamy swoją kulturę, swoją historię i  przeszłość – mówi Jacek Sasin, Wicepremier i Minister Aktywów Państwowych.

Uwaga! Program skierowany jest do kół wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które złożą w formie elektronicznej projekt zgodny z celami programu wraz z kosztorysem proponowanych działań. Dlatego koniecznie, przed aplikowaniem należy zapoznać się z regulaminem konkursu:

Regulamin konkursu

Na stronie Fundacji znajdziecie także pytania i odpowiedzi związane z programem: https://www.pekao.com.pl/o-banku/odpowiedzialnosc-spoleczna/fundacja-banku.html

– Koła Gospodyń Wiejskich pełnią bardzo istotną funkcję: integrują lokalną społeczność, dbają o podtrzymywanie i pielęgnowanie polskiej tradycji, rozwijają kulturę ludową. Jako fundacja bardzo doceniamy działania kół i naszym programem chcemy wesprzeć ich funkcjonowanie w szczególności w zakresie działań kulturalnych – podkreśla Rafał Utracki, prezes zarządu Fundacji Banku Pekao S.A.

menu-circlecross-circle