Raport o stanie Gminy - debata

Opublikowano: 13 czerwca, 2022

INFORMACJA

Przewodniczącego Rady Gminy Złota

dotycząca zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Złota za 2021 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) Wójt Gminy Złota przedstawia Radzie Gminy Złota Raport o stanie Gminy Złota za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r.

Informuję, że na sesji Rady Gminy Złota, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r., w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony przez Wójta Raport o stanie gminy za 2021 r.

Podczas obrad sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Złota z wykonania budżetu gminy za 2021 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 10 mieszkańców gminy Złota.

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy w Złotej przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W debacie nad Raportem o stanie gminy Złota za 2021 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Złota, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2022 r. (środa) do godziny 15.30 sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota.

Formularze zgłoszenia do debaty są dostępne poniżej a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 22 czerwca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Złota, 10.06.2022 r. 

Przewodniczący

Rady Gminy Złota

Adam Wypych

 Załączony formularz zgłoszenia  nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

menu-circlecross-circle