Urząd Gminy

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Kierownik: Sebastian Gręda
E-mail: greda@gminazlota.pl
Telefon: 41 356 16 01 wew. 18

Sprawy z zakresu:

1/ Ładu, porządku publicznego, BHP i ochrony p. poż.,
2/ Stowarzyszeń, zgromadzeń i zbiórek publicznych,
3/ Organizacji i sprawnego funkcjonowania Urzędu ,
4/ Ewidencji ludności i dowodów osobistych,
5/ Obsługi gospodarczej, sekretarskiej i kancelaryjnej Urzędu,
6/ Zatrudnienia i spraw kadrowych,
7/ Archiwum zakładowego,
8/ Rolnictwa gospodarki żywnościowej,
9/ Obsługi Rady Gminy,
10/ Integracji europejskiej,
11/ Promocji,
12/ Obsługi strony internetowej www gminy, Biuletynu Informacji Publicznej.

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Kierownik: Włodzimierz Osiecki
E-mail: osiecki@gminazlota.pl
Telefon: 41 356 16 01 wew. 15

Sprawy z zakresu:

1/ Gospodarki komunalnej, spraw lokalowych i gospodarowanie mieniem gminy,
2/ Ochrony środowiska i ochrony przyrody ,
3/ Geologii, geodezji, gospodarki nieruchomościami, komunalizacji mienia, ochrony gruntów rolnych, wywłaszczeń, ochrony dóbr kultury,
4/ Planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy , budownictwa oraz prawa energetycznego,
5/ Gospodarki na drogach, zabezpieczeń materiałowych inwestycji remontów kapitalnych i bieżących, konserwacji budynków,
6/ Rozwoju gospodarczego Gminy,
7/ Zabezpieczenie Urzędu Gminy w materiały eksploatacyjno-biurowe,
8/ Melioracji i gospodarki wodnej,
9/ Działalności gospodarczej, usług i handlu, utrzymania porządku i czystości na terenie gminy,
10/ Zamówień publicznych,
11/ Robót publicznych, prac interwencyjnych, robót osób skazanych przy pracy na cele publiczne,
12/ Ochrony przeciwpowodziowej.

Referat Finansowy

Kierownik/Skarbnik: Ewa Pawełczak
E-mail: pawelczak@gminazlota.pl
Telefon: 41 356 16 01 wew. 20

Sprawy z zakresu:

1/ Gospodarki finansowo-budżetowej gminy,
2/ Wymiaru, księgowości zobowiązań pieniężnych, podatków opłat lokalnych,
3/ Zapewnienie dyscypliny finansowej na terenie działania.

Referat Gospodarki Komunalnej

Kierownik: Ryszard Paździor
ul. Parkowa 11, 28-425 Złota.
Telefon: 41 356 16 34
E-mail: gzgk@gminazlota.pl

Zarządzanie kryzysowe

Adrian Oziębłowski
E-mail: ozieblowski@gminazlota.pl
Telefon: 41 356 16 33

Sprawy z zakresu:

1. Spraw Obronnych
2. Obrony Cywilnej
3. Zarządzania Kryzysowego
4. Ochrony Przeciwpożarowej
5. Obsługa Rady Gminy Złota.

Referat Oświaty i Wychowania

Kierownik: Anna Niedbalska
Ul. Parkowa 17, 28-425 Złota
Telefon: 41 356 16 33 wew. 44
E-mail: oswiata@gminazlota.pl

menu-circlecross-circle