Sesja Rady Gminy - porządek

Opublikowano: 29 grudnia, 2021

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 30 grudnia 2021 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy oraz planów pracy Stałych Komisji Rady Gminy Złota na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2022 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych , dotychczasowym najemcom, znajdujących się w Chrobrzu stanowiących własność Gminy Złota.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2021-2031.
 1. Budżet Gminy Złota na 2022 rok – wystąpienie Wójta.
 2. Opinia Komisji Rolnictwa, Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego dotycząca budżetu.
 1. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie budżetu na 2022 rok i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2031.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Złota na 2022 rok.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Wolne wnioski.
 5. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 6. Zamknięcie obrad.

Transmisja wideo będzie dostępna pod adresem: https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

menu-circlecross-circle