Sesja Rady Gminy

Opublikowano: 30 sierpnia, 2022

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 6 września 2022 r. o godz. 10-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Informacja o funkcjonowaniu i przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowemu najemcy i określenia zasad sprzedaży.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota dotychczasowym dzierżawcom.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Złota położonej w Chrobrzu z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Złota z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie określenia przystanków komunikacji, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Złota oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/265/2022 Rady Gminy Złota z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
13.    Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2022-2031.
14.    Interpelacje i zapytania.
15.     Wolne wnioski.
16.     Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
17.    Zamknięcie obrad.

menu-circlecross-circle