Skąd takie wysokie koszty systemu zagospodarowania odpadów komunalnych?

Opublikowano: 25 stycznia, 2022

Kolejne samorządy gminne podnoszą opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, mimo stosowanej dopłaty do całego systemu z budżetu gminy. Skąd tak wysokie koszty całego systemu, który dotyka samorządy w całej Polsce?

Składa się na to kilka czynników. Podkreślmy, że gminy nie zarabiają na „śmieciach”. Na podstawie ustawy są jedynie  pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, a podmiotami gospodarczymi które prowadzą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Składową końcowej kwoty naliczanej na mieszkańca jest; opłata za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wszelkie koszty związane z administrowaniem systemem, opłata marszałkowska, a także koszty związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną.

Na przestrzeni kolejnych lat widzimy gwałtowny wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Dla przykładu w roku 2020 było to 608 ton, natomiast w 2021 roku już 899 ton. Obecny system to opłata za 1 tonę wywiezionych odpadów.

Podsumować to można w bardzo prosty sposób – im więcej wytworzymy odpadów tym większe będą koszty ich odbioru.

W związku z tym konieczna była zmiana obowiązującej stawki za odpady komunalne, która od 01.10.2021 r. wynosiła 24 zł od osoby na miesiąc (w przypadku gospodarstw domowych od 1 do 4 osób) i 318 zł od gospodarstw domowych o liczbie mieszkańców 5 i więcej, powyższe stawki odnosiły się do gospodarstw domowych kompostujących bioodpady. W przypadku braku kompostowników stawki wynosiły 25 zł od osoby na miesiąc (w przypadku gospodarstw domowych od 1 do 4 osób) i 321 zł od gospodarstw domowych o liczbie mieszkańców 5 i więcej.

odpady

Rada Gminy na wniosek Wójta złagodziła wysokość koniecznej podwyżki poprzez dopłatę środków z budżetu gminy do systemu odbioru odpadów.  W roku 2021 była to kwota 196 181,75 zł. 

Natomiast od 1 stycznia 2022 r.  zmieniono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wynosi: 24 zł/ msc od osoby kompostującej bioodpady i 25 zł/msc od osoby, która bioodpadów nie kompostuje.

Przypomnijmy, więc  jeszcze raz czynniki wpływające na wzrost opłaty za odbiór odpadów:

  • wzrost opłaty marszałkowskiej (opłata za korzystanie ze środowiska), która z 170,00 zł/ za tonę w 2019 r. wzrosła do kwoty 301,84 zł/ za tonę 2021 r. i 312,10 zł/ za tonę w 2022 r.
  • brak odbiorców surowców wtórnych, dzięki sprzedaży których mógłby zostać obniżony koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych odbieranych od mieszkańców. Przedsiębiorca odbierający odpady musi dopłacać firmom recyklingowym do ich odbioru.
  • ustawowy wzrost płacy minimalnej
  • ciągle zwiększająca się ilość odpadów
  • ustawowy obowiązek częstszego odbioru odpadów komunalnych w miesiącach od kwietnia do października, tj. odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych nie rzadziej niż co dwa tygodnie

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu w 2022 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w gminie Złota powinien osiągnąć nie mniej niż 55%

/Informacja Urzędu Gminy Złota/

menu-circlecross-circle