Strategia Rozwoju Gminy Złota na lata 2025 – 2031 - ankiety

Opublikowano: 5 lutego, 2024

Szanowni Mieszkańcy Gminy Złota

Uprzejmie informujemy, że przystąpiliśmy do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Złota na lata 2025 – 2031 i zapraszamy Państwa do udziału w jej tworzeniu. Opracowana w latach poprzednich Strategia Rozwoju Gminy Złota 2016 – 2024 z końcem 2024 r. straci swoją aktualność. Dlatego też zaszła potrzeba opracowania dokumentu na lata następne, w którym zostanie przedstawiona aktualna sytuacja społeczno – gospodarcza gminy (diagnoza stanu obecnego) jak również określona zostanie koncepcja jej rozwoju w perspektywie do 2031 r.

Opracowywana Strategia Rozwoju Gminy Złota na lata 2025 – 2031 będzie najważniejszym dokumentem planistycznym naszego Samorządu, który będzie wyznaczał działania służące długofalowemu rozwojowi gminy. Będzie on wskazywał najważniejsze do rozwiązania problemy społeczne, gospodarcze, przestrzenne i infrastrukturalne, na których powinna być skoncentrowana uwaga władz gminy. Naszym celem jest wytyczenie kierunków, które pozwolą na dynamiczny i zrównoważony rozwój gminy w perspektywie do 2031 r.

Strategia Rozwoju Gminy Złota na lata 2025 – 2031 będzie dokumentem niezbędnym przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej. Często warunkiem uzyskania wsparcia przez podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięć/projektów jest ich ujęcie w Strategii. Dlatego też przed nami jest wyjątkowe wyzwanie i warto rozważyć kierunki działań aby jak najpełniej skorzystać z pojawiającej się szansy.

Aby jak najlepiej opracować Strategię Rozwoju Gminy Złota na lata 2025 – 2031 i zarazem maksymalnie skorzystać z pojawiających się szans na dofinansowanie planowanych zadań, zachęcamy Państwa do udziału w tworzeniu Strategii poprzez wypełnienie ankiety (do pobrania w odnośniku na końcu tekstu), w której możecie Państwo wyrazić swoją opinię o obecnej sytuacji gminy oraz zasygnalizować potrzeby inwestycyjne. Państwa uwagi i spostrzeżenia pomogą nam zaplanować zadania niezbędne dla rozwoju naszej gminy.

Dziękujemy  za  zaangażowanie  i  każdą  wypełnioną  ankietę.

Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle