Zapraszamy na Sesję Rady Gminy Złota

Opublikowano: 14 czerwca, 2024

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 25 czerwca 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Debata nad „Raportem o stanie Gminy Złota za 2023 rok.”
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota wotum zaufania.
 7. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
 9. Przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2023 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Złota absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP i kandydata na strażaka ratownika OSP z terenu Gminy Złota, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia przez Gminę Złota Gminie Czarnocin zadania publicznego z zakresu przewozu dzieci do szkoły.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę nr XLVII/338/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Złota " Korpus Wsparcia Seniorów " na rok 2024- Moduł II.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania a także w sprawie szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania tych usług.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji przez Gminę Złota, nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gminie Złota.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
 19. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota za 2023 rok.
 20. Informacja o działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2023 rok.
 23. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Złota z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
 25. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
 26. Interpelacje i zapytania.
 27. Wolne wnioski.
 28. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 29. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle