„W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 roku  o godz. 17.00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy ( syrena )”.

W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej wykonano remont klatki schodowej prowadzącej do sali szkoleniowej. W ramach przeprowadzonego remontu położono nowe płytki na schodach oraz zamontowano barierkę ochronną ze stali nierdzewnej. Po remoncie klatka schodowa spełnia wymagania w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej wymaganych dla obiektów użyteczności publicznej jak również przepisów z zakresu BHP. Środki na ten cel pozyskano z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego oraz zaangażowano środki własne jednostki OSP Złota.

Wykonane prace umożliwiające wygodny i bezpieczny dostęp do sali szkoleniowej przyczynią się do podniesienia gotowości bojowej jednostki OSP ze Złotej.

Autor: WP, OSP Złota

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.

Sektor organizacji pozarządowych odgrywa istotną rolę w rozwiązywaniu wielu problemów społecznych, zwłaszcza w skali regionalnej i lokalnej. Organizacje z odpowiedzialnością, poświęceniem i energią zaangażowały się w przeciwdziałanie skutkom pandemii w swoich lokalnych społecznościach. Jednocześnie jej skutki nie ominęły sektora NGO i wiele organizacji stanęło w obliczu problemów finansowych, wpływających na ograniczenie skali i zakresu działań, a często będących przyczyną zawieszenia aktywności.

Fundusz Pomocowy skierowany jest w pierwszej kolejności do organizacji pozarządowych odpowiedzialnych za realizację programów PAFW. Na kolejnych etapach Programu przewidziano także wsparcie dla innych organizacji pozarządowych, których działalność jest zgodna z misją PAFW – w tym ogłoszony właśnie otwarty konkurs grantowy.

Od 14 lipca do 11 sierpnia 2020 roku zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym, oferującym wsparcie programowe i instytucjonalne dla organizacji z całej Polski, które mierzą się z problemami wynikającymi z pandemii. Budżet konkursu to milion złotych.

Konkurs oferuje wsparcie, którego priorytetem jest zaspokojenie najpilniejszych potrzeb organizacji, ale przede wszystkim środki na konkretne działania, realizowane od września 2020 r. do czerwca 2021 r., których celem jest łagodzenie lub przeciwdziałanie skutkom kryzysu spowodowanego pandemią. Wsparcie to obejmować może także społeczności, w których działają organizacje społeczne lub beneficjenci ich działań. Konkurs adresowany jest do fundacji i stowarzyszeń, których działalność jest zgodna z misją PAFW i prowadzona w następujących obszarach: wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty; rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych oraz przeka¬zywanie polskich doświadczeń na Wschód.

Realizatorem „Funduszu Pomocowego dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” jest Fundacja Edukacja dla Demokracji – wieloletni partner PAFW w prowadzeniu programu „Przemiany w Regionie” (RITA).

Więcej informacji:
Ewa Sobiesak, fundusz@fed.org.pl, tel. 601 458 411

W 76 rocznicę utworzenia Republiki Pińczowskiej odbyły się pod pomnikiem partyzanckim w Kozubowie uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Skromniejsze niż za zwyczaj, ze względu na pandemię, ale zorganizowane i przeprowadzone z równym zaangażowaniem jak w przypadku poprzednich edycji. W uroczystościach wzięli udział uczestnicy czwartego Rajdu Republiki Pińczowskiej, władze samorządowe na czele z przewodniczącym rady powiatu pińczowskiego Ireneuszem Gołuszką, na co dzień sekretarzem gminy Złota oraz pracownicy instytucji z powiatu oraz strzelcy z okolicznych jednostek strzeleckich.


fot. Joanna Strączek

Akcja „Bezpieczne żniwa” ma na celu uświadomienie rolnikom zagrożeń występujących podczas żniw, a także przy obsłudze maszyn oraz urządzeń w gospodarstwie rolnym.

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kielcach prowadzi program pilotażowy we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW) – czyli sieci efektywnej współpracy pomiędzy kluczowymi partnerami na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich na poziomie lokalnym (wybrany został powiat konecki).

Nawiązanie współpracy pomiędzy zarządzającymi wodą oraz korzystającymi z wody na danym obszarze pozwoli na optymalizację podejmowanych działań na rzecz zrównoważonej gospodarki wodnej oraz efektywne wykorzystywanie możliwości finansowania inwestycji zarówno ze środków krajowych jak i wspólnotowych. Docelowo w miarę potrzeb i możliwości, planowane jest utworzenie LPW w każdym powiecie w kraju.

Wszystkie dostępne materiały dostępne są na stronie:
https://ir.kielce.uw.gov.pl/ir/aktualnosci/17607,STOP-SUSZY-PROGRAMY-POMOCOWE.html

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Ważność: od godz. 20:00 dnia 28.07.2020 do godz. 09:00 dnia 29.07.2020

Obszar: zlewnia Wisły w obrębie województw śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz zlewnia Dunaju w granicach państwa (śląskie, małopolskie, świętokrzyskie)

Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych, a krótkotrwale także alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 65%

Uwagi: Informacja wydana w związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, które występują lokalnie. Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich).

Dyżurny synoptyk hydrolog: Przemysław Plewa

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 2
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
Ważność od godz. 20:00 dnia 28.07.2020 do godz. 07:00 dnia 29.07.2020
Przebieg Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm
oraz porywami wiatru do 90 km/h, incydentalnie 110 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo
wystąpienia zjawiska(%)
75%

Samorządowcy z trzech powiatów rozmawiali o rozwoju Ponidzia w ramach porozumienia, które zainicjowano jeszcze w 2019 roku. Ma ono na celu zaplanowanie kluczowych dla naszego regionu inwestycji oraz stworzenie możliwości pozyskania na nie milionowych dotacji z Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządu gminy Złota, tj. wójt Tadeusz Sułek oraz sekretarz Ireneusz Gołuszka.

– Zbiorników retencyjnych brakuje u nas w gminie i myślę, że to nie jest tylko nasz problem. Ponieważ rolnicy używają wód gruntowych do podlewania. To jest najczystsza woda, która powinna być przeznaczana do picia. Za kilka lat może to być ogromny problem i spowodować niedostatek wody pitnej – mówił wójt. Dodał też, że samorządowcy powinni zwrócić uwagę na budowę przystani kajakowych, ponieważ miłośników tego sportu i spływów Nidą jest mnóstwo na Ponidziu. – mówił wójt Tadeusz Sułek.

Ponadto uczestnicy nadnidziańskiego forum wskazali na pozostałe ważne inwestycje, m.in. turystyka (ścieżki rowerowe), Ciuchci Express Ponidzia oraz fotowoltaika. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz przedstawiciele gmin: Jędrzejów, Pińczów, Imielno, Sobków, Nowy Korczyn, Michałów, Kije, Wiślica oraz władze Powiatu Pińczowskiego.


Uczestnicy spotkania (fot. Agata Chrobot)

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej zakończyli realizację operacji pt. ”Promocja gminy Złota poprzez zakup gadżetów promocyjnych”.  Wartość zrealizowanego projektu grantowego powierzonego przez „LGD Ponidzie”  to kwota 11 115,00 zł. W ramach realizacji grantu zakupiono m. in. elementy strażackiego stroju paradnego ( hełmy ozdobne i halabardy), kamizelki odblaskowe, breloczki, smycze i opaski odblaskowe z logo jednostki, 2 zestawy turystyczne (stoliki składane wraz z krzesełkami), replikę samochodu strażackiego „Jelcz” oraz namiot reklamowy ekspresowy również z logo OSP Złota.

Zakupione gadżety jak i namiot z wyposażeniem będą służyły do promocji gminy Złota i złockiej jednostki OSP. Będą wykorzystywane podczas imprez plenerowych, zawodów strażackich oraz podczas spotkań strażaków z dziećmi i młodzieżą w szkołach. Gadżety reklamowe uznaje się aktualnie za jedne z najskuteczniejszych form promocji. Strój paradny będzie wykorzystywany podczas uroczystości kościelnych, państwowych i strażackich.

Druhowie ze Złotej dziękują Gminie Złota – partnerowi realizowanej operacji oraz pracownikom i Zarządowi LGD Ponidzie za wszelką okazaną pomoc przy realizacji projektu.