W kościele parafialnym pod wezwaniem św. Urszuli Ledóchowskiej w Złotej odprawiona została msza święta w intencji o zdrowie i Boże błogosławieństwo rolników, ich rodzin oraz firm wspierających rolnictwo. Była to również forma podziękowania za tegoroczne zbiory. Kościół udekorowały oraz przyniosły okazały wieniec dożynkowy wraz z chlebem wypieczony z tegorocznych zbóż Panie z Gminnego Koła Gospodyń Wiejskich w Złotej.

W uroczystej mszy świętej wziął udział również gospodarz gminy, wójt Tadeusz Sułek, przewodniczący rady gminy Adam Wypych oraz radni i sołtysi z terenu naszej gminy, a także mieszkańcy. Mszę świętą koncelebrowali ksiądz proboszcz Jacek Miernik oraz franciszkanin, ojciec Marcin Jelinek z Krakowa.

Zdjęcia: GBP w Złotej oraz Małgorzata Przyłucka.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Uchwałą nr 2427/20, przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ i skierował go do konsultacji społecznych.

Przedmiotowy dokument wraz z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego www.swietokrzyskie.pro  w zakładce poświęconej Strategii (https://bit.ly/2jTykB1)

Ewentualne uwagi lub sugestie można zgłaszać za pomocą formularza zgłaszania uwag zamieszczonego w zakładce „KONSULTACJE SPOŁECZNE SRWŚ 2030+” do dnia 30 września 2020 r. drogą elektroniczną na adres: strategia2030@sejmik.kielce.pl , jak również korespondencyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Inwestycji i Rozwoju, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

W ramach konsultacji społecznych zaplanowano spotkanie dla podmiotów z powiatów jędrzejowskiego, włoszczowskiego i pińczowskiego: 27 sierpnia 2020 r. godz. 10.00, Jędrzejów, Miejskie Centrum Kultury, aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 3.

Udział w spotkaniu konsultacyjnych jest bezpłatny.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19, spotkanie będzie zorganizowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wynikających z panujących warunków epidemiologicznych. Należy obowiązkowo dokonać zgłoszenia udziału elektronicznie na adres: strategia2030@sejmik.kielce.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz jeśli dotyczy – nazwy reprezentowanej instytucji).

Marcin Jachimkowski
Inspektor

Departament Inwestycji i Rozwoju
Oddział ds. Programowania Strategicznego i Analiz
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
tel. 41 365 81 86
fax 41 365 81 91
ul. Sienkiewicza 63; 25-002 Kielce
www.swietokrzyskie.pro

Do końca sierpnia można zgłaszać kandydatów do nagrody wojewody świętokrzyskiego „Czyste Serce”. To wyróżnienie przyznawane od 2003 roku za propagowanie wśród dzieci i młodzieży stylu życia wolnego od uzależnień. Kandydata do nagrody „Czyste Serce” może zgłosić każdy. Rok temu statuetki otrzymali: Andrzej Janowski i Fundacja „Radość na małych kółkach”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie, Janusz Domagała – trener i prezes stowarzyszenia Klub Sportowy Skalnik Wiśniówka, ksiądz Jan Kukowski, który od wielu lat wspiera osoby potrzebujące oraz Fundacja Nasze Zdrowie ze Starachowic. Więcej informacji w załączonych plikach.

W ustawie znajduje się kilka rozwiązań dla organizacji pozarządowych (OSP), w tym mechanizm umarzalnych mikropożyczek do maksymalnie  5.000 zł na działalność gospodarczą i statutową.

Mikropożyczki mogą być przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej lub gospodarczej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oznacza to, że ze wsparcia skorzystają także te OSP, które działalności gospodarczej nie prowadzą.

Niestety, nie wszystkie OSP kwalifikują się do pomocy i nie dla wszystkich pomoc będzie dostępna w pełnej wysokości.

Aby ubiegać się o pożyczkę należy spełnić kilka warunków:

 • przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym (2019) nie może przekroczyć 100 000 zł,
 • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
 • działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
 • pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Ustawa nie zawiera katalogu wydatków, na jakie można przeznaczyć otrzymane środki, jedynie, że pomoc udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Organizacje, które będą uprawnione do skorzystania z pomocy, mogą liczyć na umorzenie pożyczki, po warunkiem, że będą prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Jeśli Pożyczkobiorca nie spełni warunku umorzenia – ma obowiązek spłaty pożyczki wraz z odsetkami.

Pożyczki udzielane są z Funduszu Pracy przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę podmiotu.

Linki do wniosku:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA

Zasady ubiegania się o pożyczkę dla organizacji pozarządowej:

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zzda_pozyczki_org/15zzda_zasady_v1_24.06.2020.pdf

Drodzy mieszkańcy,

Wybierzcie życie bez cukrzycy!

Nasza Gmina aktywnie przyłączyła się do wsparcia w projekcie pn.: Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego.

Cukrzyca typu 2 jest chorobą, która dotyka coraz szerszą część społeczeństwa. W Polsce cierpi na nią ponad 3 miliony osób, a liczba ta stale rośnie. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w przeciągu 10 kolejnych lat będzie ona jedną z głównych przyczyn zgonów populacji ludzkiej. Pogłębiający się problem jest wynikiem wielu składowych, przede wszystkim nadwagi, niewystarczającej aktywności fizycznej oraz złych nawyków żywieniowych. Według danych publikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia (na podstawie publikacji poszczególnych UW) wyraźnie widać, że w województwie świętokrzyskim, szybciej niż na tle Polski, rośnie liczba osób chorujących na cukrzycę typu 2, oraz osób obarczonych ryzykiem zachorowania na to schorzenie.

Wychodząc na przeciw problemowi, Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. realizuje projekt pn. „Regionalny Program Zdrowotny w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu drugiego” współfinansowane ze środków Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Celem głównym programu jest ochrona zdrowia oraz poprawa świadomości w zakresie profilaktyki cukrzycy, nadwagi i otyłości wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego poprzez przeprowadzenie interwencji edukacyjno-zdrowotnej do 2020 roku w grupie osób w wieku 45-64 lat.

Program badań przesiewowych oraz późniejsze etapy to największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce i jedno z większych realizowanych w Europie. W pierwszym etapie planowane jest dotarcie do grupy aż 241 680 osób w wieku 45-64 lat stanowiących około 70% całej populacji województwa.

Zdrowie i życie mieszkańców województwa świętokrzyskiego to nasz wspólny priorytet, dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do działań zachęcających mieszkańców naszej Gminy do wzięcia udziału w projekcie. W pierwszym etapie realizowane są badania przesiewowe polegające na wywiadzie kwestionariuszowym (formularz FIND RISK). Ważne jest, aby podczas wywiadu udzielić rzetelnych informacji, gdyż na jego podstawie określane jest ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. To szybkie działanie nie zajmie więcej niż 2 minuty a może zmienić mieć wymierny wpływ na jakość dalszego życia. W kolejnych etapach prowadzone będą badania medyczne, konsultacje dietetyczne oraz indywidualne, a także grupowe zajęcia z trenerem/fizjoterapeutą. Wszystkie działania, w ramach projektu, kierowane do mieszkańców województwa świętokrzyskiego są i będą całkowicie bezpłatne.

Chcąc zapewnić możliwość wypełnienia formularza FIND RISK przez wszystkich mieszkańców naszej gminy opracowaliśmy kilka wariantów:

 • Wypełnienie kwestionariusza na stronie internetowej projektu bezcukrzycy.uzdrowiskobusko.pl
 • Bezpłatna infolinia telefoniczna obsługująca projekt – 41 375 72 06
 • Pobranie kwestionariusza w budynku Gminy, wypełnienie, a następnie wrzucenie go do urny w miejscu pobrania

W najbliższym czasie w programie TVP Info, Radio Kielce, Radio EM oraz materiałach dystrybuowanych przez Echo Świętokrzyskie będą emitowane informacje o tym projekcie. Na terenie naszej gminy dystrybuowane będą plakaty, ulotki, a także działania telekomunikacyjne.

WYBIERZ ŻYCIE BEZ CUKRZYCY i włączcie się w walkę o zdrowie.

W ramach Jarmarku Agroturystycznego planowane jest zorganizowanie następujących bloków atrakcji:
1. „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”
• giełda agroturystyczna, podczas której chętne instytucje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich oraz gospodarstwa agroturystyczne będą promować i prezentować swoją ofertę pobytową oraz posiadane atrakcje. Jest to również doskonała okazja, by zaprezentować walory turystyczne i kulturowe Państwa terenów i wypromować Państwa atrakcje turystyczne, by dotrzeć do potencjalnych gości – mieszkańców Regionu Świętokrzyskiego oraz odwiedzających w tym czasie nasze województwo turystów,
• trzy konkursy: kulinarny „Wiejskie Czekadełko”, rękodzieła „Świętokrzyska EtnoBłyskotka” oraz „Na najpiękniejsze stoisko Jarmarku”- konkursy dla Wystawców Jarmarku Agroturystycznego z nagrodami, do udziału w których serdecznie zapraszam,
• występy zespołów folklorystycznych,
• pokazy tradycyjnych rzemiosł,
• pokazy obrzędowe,
• kiermasze wyrobów ludowych.

2. Atrakcje dla dzieci (gry, zabawy i konkursy z nagrodami) tzw. „Agrostrefa dla
dzieci”:
– wiejska FotoBudka,
– gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla rodzin z dziećmi,
– warsztaty artystyczne związane z tradycjami i folklorem regionu świętokrzyskiego np.:
warsztaty tworzenia biżuterii z darów natury, zabawek ludowych (lalki motanki), ozdób
ludowych (plastyka obrzędowa),
– prezentacje, gry i zabawy partnerów biorących udział w Jarmarku Agroturystycznym,
– gry i zabawy dawne zorganizowane przez Muzeum Wsi Kieleckiej.

3. Impreza towarzysząca Jarmarkowi pn. „Smaki Jesieni”
„Smaki Jesieni” nawiązują do tradycji życia na dawnej wsi w sezonie jesienno – zimowym. Koła Gospodyń Wiejskich realizują pokazy darcia pierza, kiszenia kapusty oraz przędzenia na przęślicy. Odbywają się degustacje i wypiek podpłomyków w tradycyjnym piecu. Na polach rozpalane są ogniska, w których pieką się ziemniaki dla publiczności. Odbywają się warsztaty z wykonywania jesiennych bukietów.

Głównym punktem programu będzie giełda agroturystyczna „Swojskie klimaty i świętokrzyskie smaki”. Zapraszamy do zaprezentowania Państwa oferty turystycznej.

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Muzeum Wsi Kieleckiej zapewniają bezpłatną powierzchnię wystawienniczą, w razie potrzeby drewniane stoisko z zadaszeniem (ilość stoisk ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń). Zachęcamy jednak Państwa do przygotowania indywidualnego wystroju stoiska i zorganizowania degustacji.

Organizatorzy liczą, że rezultatem wspólnych działań będzie nie tylko profesjonalnie zorganizowana i bogata w atrakcje impreza, ale przede wszystkim doskonała promocja Świętokrzyskiego. Impreza organizowana jest pod patronatem lokalnych i regionalnych mediów. Dzięki szerokiej kampanii promocyjnej co roku na Jarmark przybywa tysiące zwiedzających, w tym turyści spoza regionu świętokrzyskiego.

Zgłoszenia na XV Jarmark Agroturystyczny należy dostarczyć najpóźniej do dnia 31 sierpnia br.
Osobą do kontaktu ze strony Urzędu Marszałkowskiego jest Pani Sylwia Skuta, tel. 41 341 69 12, email: sylwia.skuta@sejmik.kielce.pl.

Regulamin uczestnictwa w Jarmarku Agroturystycznym

Regulamin Konkursu Kulinarnego „Wiejskie Czekadełko”

Regulamin Konkursu „Etno Błyskotka”

Karta zgłoszeniowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że od 1 września do 15 września 2020 r. można składać wnioski o stypendia szkolne. Wnioski są wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 1. Więcej informacji pod numerem telefonu 41 3561 633 wew. 21.

Potrzebne dokumenty:

 1. Zaświadczenia / oświadczenia o dochodach członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie (z zakładu pracy*, urzędu skarbowego (TYLKO OSOBY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ)*, odcinek renty* lub emerytury*, odcinek z KRUS o opłacaniu składki na ubezpieczenie, nakaz płatniczy),
 2. Zaświadczenie / oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu bezrobotnego,
 3. Zaświadczenie / oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS,
 4. Zaświadczenie / oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty).
 5. Zaświadczenie z KRUS / ZUS o chorobówkach (za sierpień 2020 r.)

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2020 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej informuje, że od 1 września 2020 r. można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole. Wnioski są wydawane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w pokoju nr 1. Więcej informacji pod numerem telefonu 41 3561 633 wew. 21.

Potrzebne dokumenty:

 1. Ostatnie rachunki (prąd, woda, gaz).
 2. Dochody za miesiąc sierpień:

– nakaz płatniczy za 2020 r.,

– zaświadczenie z pracy o dochodzie netto,

– zaświadczenie / oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z GOPS,

zaświadczenie / oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (np. alimenty),

– odcinek renty lub emerytury,

– zaświadczenie / oświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu bezrobotnego,

– ostatni odcinek o opłacaniu składki KRUS,

– zaświadczenie z KRUS/ZUS o zasiłku chorobowym za miesiąc sierpień 2020 r.

WSZYSTKIE DOKUMENTY ZA MIESIĄC SIERPIEŃ 2020 r.

Podanie do dożywiania