UMOWY NA ODLEGŁÓŚĆ ORAZ POZA LOKALEM

Garnki, pościel, żelazka, roboty kuchenne, odkurzacze, sprzęt medyczny i rehabilitacyjny – to tylko  niektóre z produktów kupowanych podczas tzw. spotkań pokazowych. Liczba takich prezentacji w powiecie stale rośnie, a tym samym coraz większa jest grupa ludzi, którzy czują się oszukani. Na nieuczciwe praktyki najbardziej narażeni są seniorzy – ostrzega rzecznik konsumentów.

Do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pińczowie ponownie dociera coraz więcej zgłoszeń dotyczących pokazów i prezentacji, podczas których organizator proponuje zakup różnorodnych produktów. Często reklamuje je jako najlepsze i najskuteczniejsze na rynku. Niestety,  prawda może być inna  nie dość, że niejednokrotnie są one wątpliwej jakości, to do tego ich cena zdecydowanie odbiega od realnej wartości rynkowej.

Sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, bowiem w roku ubiegłym Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pińczowie  wystosował  w ramach kampanii „Poznaj swojego kontrahenta” pod patronatem UOKiK apel do wszystkich instytucji, hoteli, domów weselnych, miejsko – gminnych ośrodków kultury, placówek szkolnych  o skrupulatną ocenę, czy proponowane spotkania pozostają przede wszystkim w zgodzie z charakterem i przeznaczaniem danej placówki, oraz zweryfikowanie czy pokaz odbędzie się z poszanowaniem prawa, w tym praw konsumentów oraz podstawowych zasad etyki.

Niestety w dalszym ciągu pokazy się odbywają na terenie powiatu pińczowskiego.

Mechanizm jest zawsze taki sam: telefon, zaproszenie, gwarancja atrakcyjnego upominku, udział w pokazie, zakup  mało wartościowego towaru za zdecydowanie zawyżoną cenę, wreszcie problemy z odstąpieniem od umowy albo kredyty spłacane przez kilka kolejnych lat.

Jak informuje Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pińczowie Joanna Chałuda podczas takich spotkań często dochodzi do poważnych nieprawidłowości i naruszeń prawa, przede wszystkim nieuczciwych praktyk rynkowych, manipulacji, których ofiarami padają głownie seniorzy. Wykorzystywanie gorszego stanu zdrowia, spowolnionych reakcji, naturalnej ufności i wiary w dobre intencje handlowców – to najczęstsze sposoby i techniki nieuczciwych sprzedawców. Takie działania są niewątpliwie naganne nie tylko z punktu widzenia etyki, ale też prawa.

Nie dajmy się nabrać, tłumaczmy też seniorom, że prawdziwy cel takich pokazów jest tylko jeden – sprzedaż konkretnych produktów. Udanie się na pokaz czy prezentację prowadzoną poza lokalem przedsiębiorstwa niesie duże ryzyko zawarcia niekorzystnej umowy sprzedaży – ostrzega rzecznik konsumentów. Nierzadko ludzie  dają się przy tej okazji namówić na wysokie kredyty, które później nie tak łatwo spłacić.

Przypominam, że w przypadku podpisania umowy sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość można odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Co należy wówczas zrobić? Najpierw należy wysłać do sprzedawcy list polecony (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) z oświadczeniem  o odstąpieniu od umowy, a kopię jego zachować jako dowód (wzór odstąpienia od umowy do pobrania poniżej).

Następnie w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpiliśmy od umowy, powinniśmy  zwrócić sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej zakupiony pochopnie towar.

Sugerujemy, aby odsyłany towar dodatkowo ubezpieczyć przed jego wysłaniem, aby mieć pewność, że gdyby w czasie transportu wystąpiły jakieś nie przewidziane okoliczności i paczka została uszkodzona, to cała odpowiedzialność spadnie na osobę, która jest nadawcą paczki.
Konsumencie, uważaj na pokazach!
 • Jeśli idziesz na prezentację, pamiętaj, że zazwyczaj jest to pokaz handlowy, mający przekonać Cię do zakupu produktu.
 • Gdy otrzymasz zaproszenie na spotkanie lub bezpłatne badanie, ustal, czy będą na nim oferowane towary lub usługi. Pamiętaj – nie ma nic za darmo!
 • Uważaj na „promocje”, wyjątkowe oferty, gdy sprzedawca mówi ci, że musisz podjąć decyzję w tej chwili, bo okazja się nie powtórzy – nie działaj pod presją czasu.
 • Zastanów się, czy oferta na pewno jest atrakcyjna.
 • Nie udostępniaj nikomu dowodu osobistego.
 • Uważnie czytaj umowy, konsultuj decyzje z kimś bliskim.
 • Nie bierz pożyczki na zakup sprzętu na pokazie, nie zgadzaj się na wizytę w banku ze sprzedawcą.
 • Pamiętaj, że na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem masz 14 dni.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  przypomina również o obowiązku czytania podpisywanych dokumentów, w umowach przedkładanych do podpisu znajdują się ważne informacje a podpisanie umowy bez jej przeczytania może mieć poważne konsekwencje i negatywne skutki dla konsumenta.
Najbezpieczniej więc będzie nie przyjmować zaproszeń na spotkania organizowane w hotelach, lokalach gastronomicznych, czy  domach potencjalnych klientów. Jeśli jednak już pójdziemy i damy się nakłonić na taki zakup, możemy zgłosić się po poradę i pomoc do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pińczowie, który codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1130 przyjmuje w budynku Starostwa Powiatowego w Pińczowie przy ul. Zacisze 5, lub telefonicznie (41) 357-60-01.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
/Joanna Chałuda/
Informacje ogólne o projekcie.

Projekt partnerski pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (nazwa skrócona projektu: „e-Pracownie WŚ”) ma na celu doposażenie pracowni komputerowych w szkołach i został przygotowany wspólnie z 49 gminami ‑ będącymi Partnerami Projektu. W ramach projektu zostało dostarczone wyposażenie pracowni komputerowych w 82 obiektach szkół podstawowych,  zlokalizowanych na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) – „Najgorszy dostęp do usług publicznych” .

Liderem Projektu i koordynatorem działań związanych z przygotowaniem i realizacją projektu jest Województwo Świętokrzyskie. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa 7 Sprawne usługi publiczne, Działanie 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Cele projektu:
 • poprawa dostępności do infrastruktury informatycznej w szkołach podstawowych biorących udział w projekcie, znajdujących się na obszarach wiejskich o najgorszym dostępie do usług publicznych, w tym również dla młodzieży z niepełnosprawnościami,
 • wyrównanie różnic w dostępie i jakości edukacji w województwie świętokrzyskim,
 • poprawa warunków uczenia się dla uczniów szkół podstawowych na obszarach wiejskich.
Zakres projektu.

Projekt wpisuje się w działania krajowe „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (OSE) polegające na udostępnieniu w szkołach Internetu o dużej przepływności (100Mbps). W oparciu o OSI  i dostarczone urządzenia informatyczne projekt umożliwia efektywne wykorzystanie w programie nauczania na wszystkich szczeblach szkoły podstawowej i gimnazjum, poprzesz zdalne udostępnianie zasobów edukacyjnych przygotowanych przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli .

W ramach projektu 82 szkolne pracownie komputerowe położone na terenach OSI  otrzymały łącznie 1 424 zestawy komputerowe All-In-One z obsługą sieci radiowej Wi-Fi, systemem operacyjnym z ochroną antywirusową, dwoma pakietami biurowym (tj. pakiet MS Office i drugi z grupy tzw. „Wolnego Oprogramowania). Pracownie otrzymały również 65 szt. urządzeń dostępowych do WiFi.

Dodatkowo każda pracownia otrzymała zestaw dwóch robotów, do nauki programowania. Zestawy robotów zostały zakupione w ramach projektu przez Województwo Świętokrzyskie i przekazane Partnerom, w formie pomocy rzeczowej zgodnie z uchwałą Nr V/75/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Świętokrzyskie pomocy rzeczowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego, będącymi Partnerami w projekcie pn. „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym w ramach RPOWŚ 2014-2020 oraz uchwały zmieniającej Nr XV/210/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10.12.2019 r.

Działania uzupełniające w projekcie przeprowadziło Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach w postaci merytorycznego i metodycznego wsparcia nauczycieli (koordynatorów edukacji informatycznej) w zakresie efektywnego wykorzystania dostępnych w sieci zasobów cyfrowych.

Koszty projektu.

Całkowite koszty kwalifikowane w projekcie ostatecznie wyniosły 4 670 853,82 zł, przy czym dofinansowanie z UE wynosi 75% tj. 3 503 140,37 zł, a wkład własny 25% tj. 1 167 713,45 zł.

Gminy uczestniczące w projekcie, zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania sfinansowały z następujących źródeł:

 • 75% – dofinansowanie z EFRR w ramach RPOWŚ 2014-2020,
 • 25% – środki własne Partnera, w tym 5% kosztów kwalifikowalnych zadania Partnera stanowiła dotacja celowa z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, zgodnie z Uchwałą Nr III/38/18 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Województwa Świętokrzyskiego na 2019 r., z późn. zm. tj. Uchwałą Nr IV/70/19 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na 2019 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/226/20 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 20.01.2020r.
Podsumowanie

Dzięki temu, że projekt był realizowany w szerokim partnerstwie cechuje go synergia, kompleksowość i komplementarność. Duży udział w uzyskaniu tego efektu miało Województwo Świętokrzyskie, które przeprowadziło działania towarzyszące w przygotowaniu nauczycieli do korzystania z efektów projektu, działając poprzez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego został dysponentem uprawnień dla instytucji edukacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego do udziału w programie Shape the Future, co umożliwiło zakup urządzeń z systemem operacyjnym Windows i pakietem biurowym, w dedykowanych dla szkół niższych cenach.

Zakupione w projekcie zestawy komputerowe All-In-ONE oraz urządzenia sieciowe, zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, były objęte stawką „0% VAT” w oparciu o art. 83 ust 1 pkt 26) lit. a) „Szczególne przypadki zastosowania stawki 0%”.

Zakończenie finansowe projektu nastąpiło w dniu 20 lipca 2020 r.

___________________________________________________________________________

Ogólnopolska kampania społeczna „Bez chemii na drodze” jest realizowana przez Fundację Poza Schematami ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych. Powstała z inicjatywy Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Jej celem jest rozpowszechnianie informacji na temat ryzyka związanego ze skutkami używania substancji psychoaktywnych przy poruszaniu się po drodze. Kampania adresowana jest do kierowców, rowerzystów, pasażerów i użytkowników dróg w ogóle. Działania kampanii są również kierowane do rodziców dzieci i nastolatków, którzy będą samodzielnie poruszać się po drogach, a w bliższej lub dalszej przyszłości uzyskają prawo jazdy.

Jedynym numerem do kontaktu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, jest numer: +48 222 500 115

Źródło: PPIS