Relacja wideo – Sesja Rady Gminy Złota.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2020r., poz. 1932) BP ARiMR w Pińczowie informuje o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne.

Bezpłatne chryzantemy od ich posiadaczy, którzy nie sprzedali kwiatów w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią są przeznaczone dla:

✅ organizacji pozarządowych (w tym także KGW),

✅ jednostek samorządu terytorialnego,

✅ innych instytucji publicznych.

CO NALEŻY ZROBIĆ?

👉 Jak najszybciej (najpóźniej do 12 listopada) zgłosić w biurze powiatowym ARiMR zamiar odbioru kwiatów, które nie zostały sprzedane z powodu ograniczeń na rynku rolnym związanych z epidemią COVID-19.

📥 Formularz zgłoszenia: https://bit.ly/388jsFo adresy biur powiatowych https://bit.ly/3oXbJ2Y

▶️ Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 2.11.2020 (Dz.U. Poz. 1932) podmioty i instytucje, zgłaszają zamiar odbioru chryzantem, wskazując w nim liczbę chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, które zamierzają odebrać.

Zgłoszenie składa się do dnia 12 listopada 2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem; na formularzu udostępnionym przez Agencję.

W przypadku złożenia zgłoszenia kierownik biura powiatowego Agencji wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje niezwłocznie posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem przez podmiot lub instytucję.

Posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego potwierdzenie liczby chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez podmioty i instytucje.

Więcej informacji pod nr tel.: (41) 3577920

„Piątka za segregację” to hasło przewodnie kampanii informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Środowiska, która ma na celu edukację społeczeństwa w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Dotyczy ona Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów i jest skierowana zarówno do samorządów, jak i do właścicieli gospodarstw domowych. Kampanię wspiera również program edukacyjny dla dzieci.

Kampania Ministerstwa Środowiska nawiązuje do wprowadzonego w Polsce Jednolitego Systemu Segregacji Odpadów (JSSO), zgodnie z którym należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. W ramach prowadzonych działań, dzięki odpowiedniej segregacji, więcej odpadów może zostać poddanych recyklingowi.

Hasło kampanii odnosi się do symbolicznego przybicia piątki – przyjaznego gestu wykonywanego przez dwie osoby na powitanie. Celem kampanii jest kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski oraz prośrodowiskowe zaangażowanie odbiorców przejawiające się w umiejętności właściwej segregacji odpadów. Kampania ma też pokazać, że segregacja odpadów przynosi realne korzyści zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne.