Szkoły

Na terenie gminy Złota funkcjonują następujące placówki oświatowe: