Zniszczenia w gospodarstwie spowodowane zjawiskami atmosferycznymi – pomoc dla rodzin

Opublikowano: 20 października, 2022

Dzięki przyjętej zmianie rozporządzenia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udziela wsparcia finansowego rodzinom, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych zaistnieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

zjawiska

Lista uwzględnianych zjawisk atmosferycznych

Zjawiska, za ujemne skutki których przysługuje rodzinom wsparcie finansowe, to:

 • grad;
 • deszcz nawalny;
 • przezimowanie;
 • przymrozki wiosenne;
 • powódź;
 • huragan;
 • piorun;
 • obsunięcie się ziemi lub lawina –

w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję;

 • suszy – w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji.

Jaką pomoc można otrzymać?

Pomoc będzie udzielana w wysokości:

 • 10 tys. zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
 • 5 tys. zł – w przypadku, gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 proc. i nie mniej niż 1 proc. średniej rocznej produkcji rolnej.

Jak wnioskować o pomoc?

O pomoc można ubiegać się, składając wniosek we właściwym biurze powiatowym Agencji na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in.:

 • kopię protokołu oszacowania szkód lub uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód;
 • zgodę współwłaścicieli – w przypadku, gdy gospodarstwo rolne jest przedmiotem współwłasności.

Wnioski można składać do 15 listopada 2022 r. do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

Za datę złożenia tego wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego
i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny ubiegającego się o pomoc.

W przypadku złożenia wniosku lub wpływu wniosku do Agencji po 15 listopada 2022 r. nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
(Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.).

menu-circlecross-circle