Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i ...

Opublikowano: 10 grudnia, 2020

W dniu 1 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 2127 została opublikowana ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji  i remontów oraz niektórych innych ustaw.

termo

Przedmiotowa nowelizacja wprowadza szereg zmian, które ułatwią Państwu przystąpienie do programu Stop Smog, najistotniejsze z nich to:

 • zniesienie obowiązku sporządzania przez samorządy gminnych programów niskoemisyjnych;
 • zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiających skorzystanie z programu z 2% do 1% - min. 20 budynków;
 • zmniejszenie do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze;
 • skrócenie z 10 do 5 lat okresu po zakończeniu porozumienia dla działań/zobowiązań gminy i beneficjenta;
 • dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych również  w budynkach będących w zasobach mieszkaniowych gminy;
 • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych, np.: zainstalowanie, przyłączenie i uruchomienie mikroinstalacji OZE oraz instalacji źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną, a także prac dotyczących przewodów kominowych;
 • umożliwienie związkom międzygminnym oraz powiatom, reprezentowanie gmin, a także wykonywanie ich praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy;
 • dokonanie zmiany podmiotu odpowiedzialnego za rozdysponowanie i rozliczanie środków: w miejsce ministra właściwego do spraw gospodarki, wstępują dwa podmioty – Minister Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ponadto, nowelizacja ustawy wprowadza nowe narzędzie do identyfikowania źródeł niskiej emisji z budynków oraz kontroli postępu realizacji niektórych działań naprawczych, wynikających z programów ochrony powietrza, jakim jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB). Przepisy powołujące CEEB zakładają, że w ewidencji gromadzone będą dane dotyczące:

 • źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, wykorzystywanych na potrzeby budynku lub lokalu;
 • źródeł energii elektrycznej, wykorzystywanych na potrzeby budynku lub lokalu w celu ogrzewania lub podgrzania wody użytkowej;
 • źródeł spalania paliw, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1MW;
 • informacji z przeprowadzonych kontroli w zakresie: źródeł spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW; gospodarowania odpadami komunalnymi lub odprowadzania nieczystości ciekłych; wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez przedsiębiorców; objętym świadectwem charakterystyki energetycznej budynków; stanu technicznego systemu ogrzewania; przewodów kominowych; usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych;
 • przekazanych premii termomodernizacyjnych i remontowych oraz innych form wsparcia ze środków publicznych dot. zaopatrzenia budynku/lokalu w ciepło;
 • danych właścicieli i zarządców budynków/lokali oraz dane osób uprawnionych do wprowadzania danych i informacji do CEEB.

Pragnę poinformować również, że od października br. rozpoczął się nowy nabór w programie Czyste Powietrze w zmienionej formule i na korzystniejszych warunkach dla beneficjentów o niższych dochodach. Dodatkowo w celu wsparcia pracowników gmin, szczególnie w pierwszej fazie obsługi beneficjentów programu, została utworzona infolinia pod nr 22 340 40 90.

W związku z powyższymi zmianami, zachęcam Państwa do korzystania z wprowadzonych narzędzi dedykowanych gminom oraz do nawiązania współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wsparcia beneficjentów modernizujących swoje budynki mieszkaniowe w zakresie ekologicznych źródeł ciepła, poprawy efektywności energetycznej oraz mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Uprzejmie proszę również o rozpropagowanie niniejszych informacji wśród mieszkańców Państwa gminy.

menu-circlecross-circle