Skąd takie wysokie koszty systemu zagospodarowania odpadów komunalnych?

Kolejne samorządy gminne podnoszą opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od mieszkańców, mimo stosowanej dopłaty do całego systemu z budżetu gminy. Skąd tak wysokie koszty całego systemu, który dotyka samorządy w całej Polsce?

Składa się na to kilka czynników. Podkreślmy, że gminy nie zarabiają na „śmieciach”. Na podstawie ustawy są jedynie  pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami, a podmiotami gospodarczymi które prowadzą odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Składową końcowej kwoty naliczanej na mieszkańca jest; opłata za odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów odebranych od mieszkańców i zebranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, wszelkie koszty związane z administrowaniem systemem, opłata marszałkowska, a także koszty związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną.

Na przestrzeni kolejnych lat widzimy gwałtowny wzrost ilości odpadów odbieranych od mieszkańców. Dla przykładu w roku 2020 było to 608 ton, natomiast w 2021 roku już 899 ton. Obecny system to opłata za 1 tonę wywiezionych odpadów.

Podsumować to można w bardzo prosty sposób – im więcej wytworzymy odpadów tym większe będą koszty ich odbioru.

W związku z tym konieczna była zmiana obowiązującej stawki za odpady komunalne, która od 01.10.2021 r. wynosiła 24 zł od osoby na miesiąc (w przypadku gospodarstw domowych od 1 do 4 osób) i 318 zł od gospodarstw domowych o liczbie mieszkańców 5 i więcej, powyższe stawki odnosiły się do gospodarstw domowych kompostujących bioodpady. W przypadku braku kompostowników stawki wynosiły 25 zł od osoby na miesiąc (w przypadku gospodarstw domowych od 1 do 4 osób) i 321 zł od gospodarstw domowych o liczbie mieszkańców 5 i więcej.

odpady

Rada Gminy na wniosek Wójta złagodziła wysokość koniecznej podwyżki poprzez dopłatę środków z budżetu gminy do systemu odbioru odpadów.  W roku 2021 była to kwota 196 181,75 zł. 

Natomiast od 1 stycznia 2022 r.  zmieniono metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wynosi: 24 zł/ msc od osoby kompostującej bioodpady i 25 zł/msc od osoby, która bioodpadów nie kompostuje.

Przypomnijmy, więc  jeszcze raz czynniki wpływające na wzrost opłaty za odbiór odpadów:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu w 2022 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w gminie Złota powinien osiągnąć nie mniej niż 55%

/Informacja Urzędu Gminy Złota/

Szkolenie internetowe pn. "Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne"

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl.

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego.

Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny.

Zwracamy się w prośbą o rozpowszechnienie informacji o szkoleniu na terenie Państwa gminy.

Będziemy wdzięczni za umieszczenie informacji w ogólnodostępnych miejscach, a także na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych celem poinformowania jak największej liczby chętnych.

DODATEK OSŁONOWY

KTO MOŻE Z NIEGO SKORZYSTAĆ?

Wszystkie osoby, których przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

jednoosobowym – 2100 zł,

wieloosobowym – 1500 zł na osobę

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość zależy od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego.

WNIOSKI O WYPŁATĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ DO 31.10.2022 r.

Dokumenty złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA PIERWSZĄ DOBĘ

Obszar Województwo świętokrzyskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 07:30 dnia 25.01.2022 (wtorek)
do godz. 07:30 dnia 26.01.2022 (środa)

Zjawisko/stopień zagrożenia
Kryteria
Opady marznące/1 (wszystkie powiaty)
Słabe opady marznącego deszczu lub mżawki, trwające nie dłużej niż 12 godzin i powodujące
gołoledź.
Gęsta mgła/1 (wszystkie powiaty)
Gęsta mgła ograniczająca widzialność poniżej 200 m i utrzymująca się przez przynajmniej
8 godzin.