Dotacje na start dla młodych

Celem głównym projektu "Dotacje na start dla młodych" jest promowanie postaw przedsiębiorczych oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 120 osób młodych (76K i 44M) w wieku 18-29 lat z terenu województwa świętokrzyskiego (osoby fizyczne, które zamieszkują na obszarze WŚ w rozumieniu KC) niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r., poprzez udzielnie wsparcia szkoleniowego, finansowego (w postaci dotacji) i pomostowego. Projekt przyczyni się do powstania 90 (57K, 33M) miejsc pracy w ramach samozatrudnienia.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Nabory prowadzone są w trybie ciągłym. Informacje o aktualnych naborach są publikowane w zakładce Aktualności.

W ramach projektu zapewniamy:

Okres realizacji projektu: od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r.

Projekt „Dotacje na start dla młodych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej.

Wartość projektu: 4 146 766,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 4 043 153,27 zł

Dane kontaktowe

Biuro główne w Sandomierzu - pl. Ks. J. Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel: 15 833 34 00, e-mail: m.kwiecien@opiwpr.org.pl

Biuro projektu w Busku-Zdroju - ul. Kościuszki 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel: 41 378 13 16, e-mail: m.kwiecien@opiwpr.org.pl

Biuro projektu w Kielcach - ul. Piotrkowska 12, 25-900 Kielce, tel: 667 259 073, e-mail: a.winiarska@opiwpr.org.pl