Wojskowa Akademia Techniczna - Rekrutacja na studia podyplomowe "Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń"

Szanowni Państwo!

informujemy, że Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk zawodowych i społecznych, podjął wyzwanie utworzenia nowej ścieżki kształcenia w formie studiów podyplomowych pn. Ochrona i obrona ludności wobec współczesnych zagrożeń.

Celem studiów jest podniesienie i rozszerzenie poziomu wiedzy na temat ochrony ludności, obrony cywilnej i ratownictwa wobec współczesnych zagrożeń, w tym militarnych. Jest to warunkowane dynamicznymi zmianami w obszarze organizacji bezpieczeństwa, w tym problemami związanymi z ochroną ludności w środowisku międzynarodowym oraz zmianami prawnymi i organizacyjnymi w wymiarze krajowym. Stąd też istnieje pilna potrzeba przygotowania specjalistów realizujących problematykę ochrony i obrony ludności w różnych środowiskach bezpieczeństwa.

Studia podyplomowe mogą być szczególnie przydatne w rozwoju zawodowym pracowników administracji rządowej, samorządowej oraz specjalnej bezpośrednio wykonujących zadania związane z ochroną ludności, funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych zajmujących się zawodowo i ochotniczo niesieniem pomocy w sytuacjach zagrożeń, kadry przedsiębiorstw państwowych i komercyjnych, realizujących zadania ochronne i obronne, nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa oraz absolwentów uczelni, którzy chcieliby uzyskać nową specjalność zawodową.

W ramach tej ścieżki kształcenia absolwenci studiów podyplomowych nabędą wiedzę, umiejętności oraz kompetencje twarde i miękkie niezbędne do pracy w instytucjach sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.

W programie przewidziano zarówno zajęcia w salach dydaktycznych Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, jak również praktyczne w centrum powiadamiania ratunkowego czy dyspozytorni medycznej. Pozwoli to na weryfikację wiedzy teoretycznej, zdobycie nowych doświadczeń oraz zapoznanie się z dobrymi praktykami stosowanymi  w instytucjach odpowiedzialnych za ochronę ludności. Dodatkowym atutem oferowanym
w ramach studiów jest uzyskanie certyfikatu z zakresu pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, wystawionego przez specjalistyczny podmiot ratowniczy.

Studia rozpoczną się w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 i będą trwać dwa semestry. Inauguracja zajęć odbędzie się 4 marca 2023 r. na Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT.

Zajęcia będą prowadzone w trybie stacjonarnym lub w trybie ON-LINE (w przypadku ograniczeń wynikających z COVID-19), w formie 14 dwudniowych zjazdów (sobota – niedziela) w wymiarze zazwyczaj nie przekraczającym 8 godz. zajęć lekcyjnych  w każdym dniu, w terminie od marca 2023 r. do stycznia 2024 r., z przerwą wakacyjną. Łączna liczba godzin wynosi 210, ilość pkt. ECTS: 46. Opłata za studia wynosi 3.400 PLN.

Program studiów i warunki rekrutacji znajdują się na stronie internetowej:  https://wlo.wat.edu.pl/ w zakładce studia podyplomowe.

Szczegółowych informacji w zakresie studiów podyplomowych udziela kierownik studiów  dr hab. Aleksandra Skrabacz, prof. WAT (tel. 791 458 359, mail: ochrona.ludnosci@wat.edu.pl).

Zapraszamy do skorzystania z oferty dydaktycznej Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki  i Zarządzania WAT.

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Karta_zgloszenia_RODO_2023-1

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny

Regulamin_OSKP

W sprawie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego,  nr tel.: 608 635 574.

Startuje III edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta

Szanowni Państwo!
Rusza nabór do III edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane będą do 12 marca 2023 r.

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl:

– poprawnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej (w wersji *.pdf oraz *.doc/docx), której wzór określony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu,

– potwierdzenia wpisu Koła do odpowiedniego rejestru,

– krótkiego amatorskiego materiału audiowizualnego przygotowanego i nagranego przez Koło, trwającego nie dłużej niż 120 sekund, promującego działalność Koła.

Materiał audiowizualny powinien: zawierać nazwę KGW oraz logo (w przypadku Kół, które nie posiadają loga, w materiale powinna znaleźć się nazwa Koła); prezentować najważniejsze informacje o Kole, w tym profil działalności oraz informacje o realizowanych przez Koło inicjatywach.

Materiał należy przesłać w formie jednego pliku, z wykorzystaniem jednej z platform do przesyłania plików (np. WeTransfer, FromSmash, MyAirBidge), a wygenerowany link przesłać w treści e–maila zawierającego kartę zgłoszeniową.

Szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa w Konkursie oraz zasad przeprowadzenia Konkursu, znajdują się w Regulaminie Konkursu.

SZCZEGÓŁY III EDYCJI KONKURSU>>>>

Startuje VI ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Szanowni Państwo,
Trwa VI ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów ogłosiło kolejną ogólnopolską edycję konkursu na najlepszą inicjatywę z funduszu sołeckiego. Do udziału zapraszamy każde sołectwo w Polsce, które w latach 2010-2022 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Ważne jest jednak, aby pieniądze wykorzystane z funduszu sołeckiego oraz suma środków własnych przeznaczonych do realizacji zgłaszanej inicjatywy nie były mniejsze niż 40% wartości zrealizowanego projektu. Ponadto przedsięwzięcie musi być zakończone ale mogło być realizowane etapami przez kilka wcześniejszych lat. Szczególnie cenne i doceniane będą działania, które zaktywizowały mieszkańców współpracujących międzypokoleniowo na rzecz rozwoju swojej miejscowości w wymiarze społecznym lub infrastrukturalnym.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa 28 lutego 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 15 maja 2023 roku w Opolu.

Zwycięzca otrzyma  statuetkę „Sołecka NIKE” oraz nagrodę finansową pozostali finaliści będą uhonorowani dyplomami i również nagrodami pieniężnymi.

Informacji udziela koordynator konkursu Grażyna Sędziak tel. 797 901 112; e-mail: biuro@wss.konin.pl

Informacje i dokumentacja znajdują się pod adresem:
http://kss.org.pl/startuje-vi-ogolnopolski-konkurs-fundusz-solecki-najlepsza-inicjatywa/?preview=true&_thumbnail_id=1331

Rozpoczęła się wymiana lamp oświetlenia ulicznego

Rozpoczęła się wymiana oświetlenia ulicznego w gminie Złota. Wykonawca, firma ELE-MAR Elektroinstalacje s. c. z Ostrowca Świętokrzyskiego, zamontowała nowe lampy częściowo m.in. w Rudawie, Chrobrzu i Nieprowicach.

Modernizacja oświetlenia ulicznego odbywa się w ramach realizacji zadania pod nazwą „Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na terenie gminy”, które finansowane jest z Rządowego Funduszu „Polski Ład” oraz budżetu Gminy Złota.

lampy