Zapraszamy

plakat

Mgła intensywnie osadzająca szadź/1

Obszar (w nawiasie numerostrzeżenia dla powiatu)
powiaty: buski(110), jędrzejowski(101), kazimierski(105), Kielce(106), kielecki(106),
konecki(88), opatowski(100), ostrowiecki(98), pińczowski(103), sandomierski(104),
skarżyski(94), starachowicki(94), staszowski(105), włoszczowski(95)
Ważność od godz. 22:00 dnia 05.12.2023 do godz. 09:00 dnia 06.12.2023
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozowane są mgły intensywnie osadzające szadź. Widzialność w zasięgu mgieł od 50 m
do 200 m.

Klub SENIOR+ w Pełczyskach zaprasza Seniorów

Klub SENIOR+ w Pełczyskach zaprasza Seniorów z terenu gminy Złota na Świąteczne warsztaty rękodzielnicze pt. "Przestrzenna bombka choinkowa".

Zajęcia odbędą się w dniu 6 grudnia (środa) 2023 roku o godz. 10:00 w siedzibie Klubu SENIOR+ w Pełczyskach.

Udział w zajęciach bezpłatny.  Serdecznie zapraszamy!

RCB - rekomendacje na sezon zimowy

Szanowni Państwo, w związku z sezonem zimowym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesyła poniższe rekomendacje z prośbą o przekazanie samorządom.

  1. W okresie utrzymywania się niskiej temperatury prowadzenie intensywnego i regularnego patrolowania i kontroli miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem.
  2. Kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i ubogie).
  3. W przypadku wystąpienia zagrożenia zwołanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego i przekazanie do WCZK ustaleń z jego przebiegu.
  4. Zapewnienie przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego całodobowego przepływu informacji do WCZK.
  5. Informowanie ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie, utrudnienia drogowe) poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych urzędów, poszczególnych służb i straży oraz zarządców dróg.
  6. Monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg. W przypadku, gdy nie jest możliwe utrzymanie dróg w określonych standardach we własnym zakresie, zwrócenie się o wsparcie do wojewody.
  7. Przygotowanie do uruchomienia alternatywnej komunikacji zbiorowej w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów śniegu i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur.
  8. Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych, w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, ciepłe posiłki w trakcie zajęć lekcyjnych, zapewnienie ogrzewania budynków szkolnych oraz internatów.
  9. Egzekwowanie przez straże gminne obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości.
  10. Zabezpieczenie miejsc ewakuacji, ciepłych napojów oraz pomocy medycznej dla podróżnych zablokowanych w pojazdach na czasowo nieprzejezdnych szlakach, gdy sytuacja ta może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.

Silny mróz/1 ODWOŁANIE

Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(109), jędrzejowski(100), kazimierski(104), Kielce(105), kielecki(105), konecki(87), opatowski(99), ostrowiecki(97), pińczowski(102), sandomierski(103),
skarżyski(93), starachowicki(93), staszowski(104), włoszczowski(94)
Czas odwołania godz. 04:55 dnia 05.12.2023
Przyczyna Zjawisko zakończyło się