Zmiana adresu do korespondencji pocztowej - Koło Łowieckie Nr 7 "Wenator"

Zarząd Koła Łowieckiego nr 7 Wenator w Kielcach pragnie poinformować o zmianie adresu siedziby i korespondencji pocztowej.

Dotychczasowy adres:

Koło Łowieckie nr 7 "WENATOR" W Kielcach ul. Massalskiego 28 m.8 Kielce
25-636 Kielce

Obecny adres:

Koło Łowieckie nr 7 "WENATOR" W Kielcach Kostrzeszyn 89
28-425 Złota

Zarząd zwraca się z uprzejmą prośbą, o kierowanie ewentualnej korespondencji pod nowy- obecny adres.

Z poważaniem
Sekretarz Koła
Szczęsny Tomasz

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ Nieruchomości stanowiących własność Gminy Złota , przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Lp Nr

działki

Pow. dz. ha. Nr dok. Własności Położenie

działki

Opis

nieruchom.

Przeznacz.

Nieruchom

Rodzaj

zabudowy

Czynsz

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
1 Cz. 526/4 0,0010 KI1P/
00019438/6
Chroberz PsIV niezabudowana 2400

zł/rocznie

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Złota z na stronie internetowej urzędu w okresie od dnia 29.02.2023 r. do dnia  21.03.2024 r. a informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń  w miejscowości położenia nieruchomości.

(-)Wójt Gminy Złota

Zebranie w OSP Nieprowice

Dnia 24 lutego 20224 roku w remizie OSP - Nieprowice odbyło się zebranie sprawozdawcze. Przedmiotem zebrania było przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej jednostki OSP Nieprowice oraz sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej. Po przedstawieniu powyższych sprawozdań Zarząd OSP otrzymał absolutorium za rak 2023. Przegłosowany został również plan działalności i plan finansowy na rok 2024.

W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Złotej druh Tadeusz Sułek.  Na zebraniu poruszane były sprawy dotyczące działania jednostki OSP.

Prezes OSP Nieprowice Mirosław Krawczyk podziękował za udział w zebraniu i  wyraził nadzieję na dalszą współpracę.

Autor: MK, OSP Nieprowice

osp nieprowice osp nieprowice

Sesja Rady Gminy Złota - porządek

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 28 luty 2024 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Złota na lata 2025-2031”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/336/2023 Rady Gminy Złota z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie określenia zakresu działania i zasad uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora w Gminie Złota.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/382/2023 Rady Gminy Złota z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty, określenia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
12. Interpelacje i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Szkody powstałe w wyniku suszy – nabór wniosków i stawki pomocy

Informujemy, że od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Stawki pomocy

Stawka pomocy, o której mowa w § 13zze ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wynosi:

  1.  1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
    Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz  powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
  2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż  70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.
    Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej  na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których  wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
  3.  500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  4. 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku  wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż  70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. poz. 483 i 1653).

Nabór wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Pomoc a ubezpieczenie

Kwota pomocy dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, w gospodarstwie rolnym – będzie podlegała pomniejszeniu o 50%.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Materiały
Ogłoszenie​_Ministra​_Rolnictwa​_i​_Rozowju​_Wsi.pdf

Pomoc finansowa dla producentów kukurydzy

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że Biura Powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku  z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy Biur Powiatowych zostały wydłużone na czas naboru:

Pomoc finansowa skierowana jest do rolników zajmujących się uprawą kukurydzy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Warunkiem otrzymania pomocy jest spełnianie kryterium mikro, małego lub średniego przedsiębiorstw i złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie za poprzedni rok, w którym wykazano uprawy kukurydzy z wyłączeniem upraw kukurydzy na kiszonkę. Przepisy nie wymagają jednocześnie załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Budżet programu wynosi 1 mld zł. Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

Jeżeli wynikająca ze złożonych wniosków kwota pomocy przekroczy budżet programu, wówczas do wyliczenia pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Zachęcamy do składania wniosków już w pierwszych dniach naboru, nieodkładanie tego na ostatnie dni.

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora (np. Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Będą nowe autobusy

Urząd Gminy Złota ogłosił zamówienie publiczne na zakup dwóch autobusów w ramach otrzymanej dotacji z programu Polski Ład.

Za 1 990 000 zł zostaną zamówione dwie maszyny, które zostaną wykorzystane do dowozu dzieci do szkoły.

autobusy

,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Pińczowie zaprasza wszystkich rolników do wzięcia udziału w XXI Ogólnopolskim Konkursie ,,Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony i zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnienie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym.

Głównymi organizatorami konkursu są:

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

- Państwowa Inspekcja Pracy

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Konkurs przebiegać będzie pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Warunkiem udziału w konkursie jest przekazanie do najbliższej Placówki Terenowej w terminie do 25 kwietnia 2024r. formularza zgłoszeniowego.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus i w Placówce Terenowej w Pińczowie.

Laureaci wszystkich etapów konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i pieniężne ufundowane przez organizatora, współorganizatorów i fundatorów.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Pińczowie pod numerem telefonu 41 3582417, 41 3575551.

Zapraszamy

trójbój

Cytomammobus ŚCO

badanie