Komunikat meteorologiczny z godz. 14:58 dnia 24.05.2024

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Burze
Obszar województwo świętokrzyskie powiat pińczowski
oraz powiaty: buski, jędrzejowski, kazimierski, sandomierski, staszowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Występują burze, którym towarzyszą intensywne opady deszczu osiągające natężenie 5-10 mm/
10 minut, lokalnie obserwowany jest także grad. Najsilniejszy zmierzony poryw wiatru osiągnął
prędkość 65 km/h. W kolejnych godzinach zjawiska utrzymując obserwowane natężenie
opadów stopniowo przemieszczać się będą w kierunku północno-zachodnim. Możliwe porywy
wiatru do 80 km/h.

Kontrola szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Trwa cykl kontrolny w zakresie kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Złota przeprowadzają wyrywkowe kontrole nieruchomości położonych na terenie gminy. Zakres kontroli obejmuje w szczególności sprawdzenie posiadania umów zawartych na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie oraz częstotliwość ich opróżniania, na podstawie okazanych rachunków lub faktur. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie dostarczyli do Urzędu Gminy w Złotej umów na wywóz osadów i nieczystości ciekłych, podpisanych z przedsiębiorcami, którzy posiadają zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni  oraz dowodów wpłat za te usługi (rachunki, faktury VAT) proszeni są o złożenie takich dokumentów niezwłocznie.

Jednocześnie informujemy, że obowiązek złożenia ankiety nadal z nami pozostaje:

Przypominamy również, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złota właściciele lub użytkownicy szamb zobowiązani są do opróżniania ich z częstotliwością uniemożliwiającą ich przepełnienie, ale nie rzadziej niż  2 razy w roku. Z kolei właściciele lub użytkownicy nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do usuwania osadów z tych zbiorników zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji, nie rzadziej niż raz na rok.

Wójt Gminy Złota

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 156

Ostrzeżenie hydrologiczne Nr: 156
Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody
Stopień: 1

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.05.2024 do godz. 02:00 dnia 25.05.2024
Obszar: zlewnie Nidy, Czarnej (Staszowskiej), Koprzywianki oraz Kamiennej (świętokrzyskie)
Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne

Radni odbyli szkolenie "ABC SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO"

W czwartek, 23 maja, w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, odbyło się szkolenie stacjonarne dla Radnych Gminy Złota. W szkoleniu wzięli udział również pracownicy urzędu gminy.

Spotkanie otworzył gospodarz gminy, Wójt Waldemar Podsiadło, który przekazał prowadzenie Pawłowi Broli, na co dzień Sekretarzowi Gminy i Miasta Chęciny, Radnemu Rady Powiatu Kieleckiego. Trener, wykładowca akademicki, podzielił się swoją wiedzą nie tylko czysto teoretyczną, ale również doświadczeniem praktycznym w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego.

Głównym tematem szkolenia było kompleksowe omówienie zagadnień związanych ze sprawowaniem funkcji radnego w JST zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przygotowanie do pełnienia roli radnego w kadencji 2024-2029.

szkolenie

Burze

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Zjawiska Burze
Obszar województwo świętokrzyskie
powiaty: jędrzejowski, kazimierski, pińczowski, włoszczowski
Sytuacja meteorologiczna Miejscami nadal mogą występować burze, powoli przemieszczające się w kierunku
północno-zachodnim lub północnym. Natężenie opadów podczas burz może osiągać 5-10
mm/10 min., a kumulacje opadów w jednym miejscu 20-35 mm. Lokalnie możliwy mały grad i
porywy wiatru do 60-70 km/h.