Ankieta dot. „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złota lata 2024-2030”

Opublikowano: 30 stycznia, 2024

Gmina Złota przystąpiła do opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Złota lata 2024-2030”

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. 2021 poz. 485 ze zm.), rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji.

Rewitalizacja powinna być dobrze zaplanowana i uwzględniać sferę społeczną, gospodarczą oraz przestrzenną, być kompleksowym, wielowymiarowym procesem, którego głównym celem jest trwałe podniesienie jakości życia na obszarze kryzysowym i zdegradowanym. Musi, więc zawierać dopasowane do danego miejsca działania aktywizacyjne, edukacyjne, kulturalne oraz integrujące lokalną społeczność. Skuteczność procesu rewitalizacji zależeć będzie od partycypacji społecznej. W związku z tym Gminny Program Rewitalizacji będzie opracowany przy udziale mieszkańców, środowisk społecznych, zawodowych oraz gospodarczych, między innymi poprzez szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Złota na lata 2024-2030 będzie stanowił niezbędny dokument, umożliwiający ubieganie się o środki unijne w ramach programów związanych  z rewitalizacją w perspektywie finansowej lat 2021-2027.

Zwracamy się do mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji społecznych z prośbą o uczestnictwo, m. in. poprzez wypełnienie załączonej ankiety,  w pracach nad tym dokumentem. Celem ankiety jest poznanie Państwa opinii na temat problemowych obszarów, aktualnych potrzeb oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczne i gospodarcze gminy.

Ankieta jest anonimowa.

Termin składania ankiet: 15.03.2024

Miejsce składania ankiet: Urząd Gminy Złota, ul. Sienkiewicza 79, Sekretariat pok.
nr 8 w godzinach pracy Urzędu. Ankietę można również pobrać ze strony http://www.bip.gminazlota.pl/pliki/ankieta30012024.docx i przesłać pocztą internetową na adres: inwestycje@gminazlota.pl

menu-circlecross-circle