Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Opublikowano: 19 kwietnia, 2022

W związku z zbliżającym się okresem intensywnego stosowania środków ochrony roślin należy zwrócić uwagę na podstawowe zasady ich stosowania. Zgodnie ustawą o środkach ochrony roślin użytkownicy profesjonalni zobowiązani są do:

  • stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem    integrowanej ochrony roślin;
  • prowadzenia chemicznej ochrony w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałania znoszeniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu;
  • ochrony organizmów pożytecznych oraz

stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu ( nie należy wykonywać zabiegów  w godzinach aktywności pszczół i innych owadów zapylających);

  • nabywania środki ochrony roślin w punktach dystrybucji uprawnionych do prowadzenia w nich takiej działalności oraz nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin  i Nasiennictwa (pestycydów nie można kupować np.: na targowisku, z bagażnika samochodu, z zagranicy oraz z nieznanych źródeł w Internecie);
  • posiadania odpowiednich kwalifikacji do stosowania środków ochrony roślin potwierdzonych zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia w tym zakresie ( ważnym 5 lat);
  • regularnego kalibrowania i poddawania badaniom sprawności technicznej opryskiwacza wykorzystywanego do prowadzenia zabiegów ochrony roślin (nie rzadziej niż co 3 lata lub w przypadku nowego opryskiwacza, nie później niż po 5 latach od udokumentowanej daty jego zakupu);
  • zapoznania się z etykietą środka ochrony roślin (nie można stosować środków ochrony roślin na rośliny oraz agrofagi, które nie zostały wyszczególnione w etykiecie, nie  przekraczać wskazanych dawek i liczby dopuszczonych zabiegów, stosowanie środków niezgodne  z zaleceniami  jest główną przyczyną wykrywania w płodach rolnych groźnych dla zdrowia pozostałości);
  • prowadzenia i przechowywania przez 3 lata ewidencji zabiegów środkami ochrony roślin ( w tym wpisywanie pełnej nazwy zastosowanego środka ochrony roślin, dawki w przeliczeniu na 1 hektar,  przyczyny zastosowania środka oraz daty zabiegu,  nazwy i powierzchni chronionej uprawy).

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości                   w zakresie stosowania środków ochrony roślin stosuje sankcje karne, tj. nakłada mandaty, a w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów może zostać wydana np. decyzja zakazująca stosowania środków ochrony roślin do czasu ukończenia szkolenia podstawowego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin, które mogą mieć wpływ na przekroczenia norm pozostałości środków ochrony roślin PIORiN informuje Państwową Inspekcję Sanitarną. Inspekcja prowadzi również współpracę z ARiMR i stwierdzone nieprawidłowości mogą mieć duży wpływ na wysokość wsparcia wypłacanego przez Agencję.

menu-circlecross-circle