Słoneczny Dzień Dziecka (galeria zdjęć)

W środowe przedpołudnie najmłodsi mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli w obchodach Gminnego Dnia Dziecka. Impreza rozpoczęła się na stadionie w Złotej, a na dzieci czekało wiele atrakcji m.in.: dwie, ogromne zjeżdżalnie, dmuchany plac zabaw, wata cukrowa oraz popcorn, a także zabawy z animatorką.

Uroczystszego rozpoczęcia dokonał Wójt Gminy Złota Waldemar Podsiadło, który życzył dzieciom i młodzieży dobrych ocen i udanej zabawy. Głos zabrała również Dyrektor ZPO Złota Mariola Warzecha, której towarzyszyła Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Piwowarska.

W tym wyjątkowym dniu Złotą odwiedziło mnóstwo osób, a uśmiechy na twarzach najmłodszych były najlepszą nagrodą dla Organizatorów.

Widzimy się za rok!

Zapraszamy Seniorów z terenu Gminy Złota do zapisów na bezpłatny wyjazd na SENIORALIA

Impreza plenerowa pod nazwą Senioralia odbędzie się w dniu 13 czerwca (czwartek) br. na terenie Parku Zdrojowego w Busku-Zdroju. W ramach programu liczne stoiska i występy artystyczne, w tym również występ  reprezentantów Gminy Złota - zespołu Senioritki z Klubu Senior+ w  Złotej.

Zapisy przyjmujemy do dnia 11 czerwca w najbliższym miejscu zamieszkania  Klubie SENIOR+.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zapisu!

senioralia

Darowizny przyznawane przez Fundację KGHM Polska Miedź

Fundacja KGHM Polska Miedź przyznaje i przekazuje darowizny  na działania zgodne z celami statutowymi Fundacji, w tym na działania w zakresie:

  1. ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w przypadku osoby fizycznej jako wnioskodawcy;
  2. realizacji projektów w czterech obszarach tj. „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo”, „Nauka i edukacja”, „Sport i rekreacja” i „Kultura i tradycje” w przypadku osoby prawnej (instytucji) jako wnioskodawcy.

Nabór Wniosków odbywa się w sposób ciągły, a Wnioskodawca może jednorazowo złożyć więcej niż jeden Wniosek, pamiętając przy tym, że do każdego Wniosku wymagany jest komplet dokumentów.

Podstawą ubiegania się o Darowiznę przez Wnioskodawcę jest złożenie prawidłowo wypełnionego Wniosku wraz z załącznikami, których wzory udostępnione są na stronie internetowej Fundacji pod adresem: www.fundacjakghm.plotwiera się w nowej karcie w zakładce „Złóż wniosek”. Wzór „Wniosku o udzielenie darowizny osobie fizycznej ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź” oraz Wzór „Wniosku o udzielnie darowizny dla instytucji ze środków Fundacji KGHM Polska Miedź” stanowią odpowiednio Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć Wniosek wraz z załącznikami pocztą tradycyjną na adres: Fundacja KGHM Polska Miedź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin.

Więcej informacji na temat naborów:

Raport o stanie Gminy - debata

INFORMACJA
Przewodniczącego Rady Gminy Złota
dotycząca zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Złota za 2023 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Wójt Gminy Złota przedstawia Radzie Gminy Złota Raport o stanie Gminy Złota za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Informuję, że na sesji Rady Gminy Złota, która odbędzie się w czerwcu 2024 roku w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony przez Wójta Raport o stanie gminy za 2023 r.

Podczas obrad sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Złota z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 10 mieszkańców gminy Złota.

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy w Złotej przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W debacie nad Raportem o stanie gminy Złota za 2023 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Złota, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godziny 15.30 sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota.

Formularze zgłoszenia do debaty są dostępne poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 14 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Złota, 28.05.2024 r. 

Przewodniczący
Rady Gminy Złota
Lucjan Adamczyk

 Załączony formularz zgłoszenia  nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

Policja zaprasza na debatę

Komenda Powiatowa Policji w Pińczowie organizuje debatę społeczną pn. ,,Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2024 roku o godz. 10:00 w budynku Hali Widowiskowo-Sportowej POKSTiR w miejscowości Pińczów ul. Republiki Pińczowskiej 42.

Tematem spotkania i dyskusji z mieszkańcami będą:

1 . Cyberzagrożenia

2 . Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

3 . Bezpieczeństwo osób starszych

4 . Bezpieczeństwo lokalne na terenie Gminy Pińczów

Ewentualnych informacji w sprawach związanych z debatą udzieli asp. Dawid Mucha tel. (47) 80 53 256.

Opr. PN. Źródło: KPP w Pińczowie

Zapraszamy naszych najmłodszych mieszkańców

dzien dziecka

Porządki po ulewach

Koszenie, sprzątanie, udrażnianie rowów – pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Złota, porządkują skutki intensywnych opadów, które przeszły kilka dni temu nad naszą gminą.

Wykorzystywany jest posiadany przez urząd własny park maszynowy, a prace trwają  od godziny 7:00 do 19:00.

W pierwszej kolejności odmulane są drogi i rowy. Oprócz tego, na bieżąco wykaszane są również pobocza dróg gminnych, a efekty już widać.

porzadki

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Złota

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 4 czerwiec 2024 r. o godz. 9-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/409/2024 z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2024.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.
7.    Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2024-2031.
8.    Interpelacje i zapytania.
9.    Wolne wnioski.
10.   Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
11.   Zamknięcie obrad.

Wycieczka do Wrocławia

W dniu 20  maja  uczniowie klas IV – VIII Zespołu Placówek Oświatowych w Złotej wraz z opiekunami: Panią Dyrektor Mariolą Warzechą, Panią Agnieszką Bystrzanowską, Panią Małgorzatą Gołuszką i Panią Mirosławą Nowak-Wawrecką pojechali na trzydniową  wycieczkę do Wrocławia. Swoją podróż rozpoczęli już o 5 rano, aby po 7 godzinach rozpocząć zwiedzanie. Pierwszym punktem w programie była Palmiarnia w Wałbrzychu, która należy do Zamku Książ. Znajduje się tam rzadka kolekcja drzew bonsai, kaktusów i bambusów w bogato zdobionej szklano-ceglanej szklarni. Następnym miejscem, które odwiedzili uczestnicy wycieczki był Zamek Książ. Podczas zwiedzania Zamku poznali jego historię i podziwiali piękne ogrody i tarasy otaczające  zamek.

Drugi dzień wycieczki rozpoczął się  od spaceru po mieście. Z panią przewodnik  i wszyscy ruszyli na podbój miasta, a w nim  m.in. Ostrów Tumski, Katedrę, Stare Jatki,  późnogotycki Ratusz. Następnie uczestnicy udali się do Sky Tower, a tam z punktu widokowego drugiego z najwyższych wieżowców w Polsce podziwiali panoramę Wrocławia. Budynek liczy pięćdziesiąt jeden pięter i 212 metrów wysokości. Kolejnym punktem na trasie zwiedzania było do  wrocławskie centrum wiedzy o wodzie - Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis, które łączy walory edukacyjne z zabawą, a to wszystko za sprawą interaktywnej wystawy. Każda sala Hydropolis jest obudowana multimedialnymi tablicami z ciekawostkami na temat przełomowych odkryć podwodnego świata, natury wody i sposobu jej wykorzystania przez człowieka, a także modele statków, łodzi i innych konstrukcji.

Trzeci dzień wycieczki rozpoczął się wizytą w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, gdzie znajduje się Panorama Racławicka. Niezwykłe dzieło stworzone przez zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki i Wojciecha Kossaka. Wyjątkowość tego miejsca polega na tym, że obraz zajmuje całą powierzchnię ścian. Przed płótnem znajdują się  przedmioty idealnie dopasowane do obrazu.  Kolejnym punktem wycieczki  było oglądanie przepięknie kwitnącego Ogrodu Japońskiego, spacer po Pergoli i  podziwianie Hali Stulecia, a następnie ZOO i Afrykarium. Podziw wzbudziły okazy ryby i rośliny z mórz i oceanów. Spacerując po całym ogrodzie zoologicznym można było poznać zwierzęta z całego świata.  Relaks po długiej wędrówce przyniósł w rejs statkiem po Odrze.

Uczniowie nieco zmęczeni, ale zadowoleni i uśmiechnięci pożegnali Wrocław. Wycieczka na długo pozostanie w ich pamięci.

Tekst: Agnieszka Bystrzanowska. Zdjęcia: Mirosława Nowak-Wawrecka

wrocław

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja znak: K.RZT.70.42.2024 z dnia 8 maja 2024 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Złota,na okres 3 lat.

Wnioskodawca: Gmina Złota.

Data wydania decyzji: 8 maja 2024 r.

NOWA TARYFA OBOWIĄZUJE OD 01 CZERWCA 2024 r.