Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Opublikowano: 29 października, 2021

Wójt Gminy Złota zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Złota do udziału w projekcie Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” realizowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Gmina Złota będzie wnioskować o dofinansowanie na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców/opiekunów uczniów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, którzy zamieszkują miejscowość lub gminę, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości lub gminie objętej PPGR.

Aby wziąć udział w projekcie należy do 03.11.2021 r.  do godz. 15:30 złożyć stosowne oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Sekretariacie Urzędu Gminy Złota.

O dofinansowanie będą mogli ubiegać się rodzice oraz opiekunowie prawni dziecka które:

a) zamieszkuje miejscowość/gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości/gminie objętej PPGR.

c) nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunkiem zakwalifikowania się do projektu jest:

  1. złożenie oświadczenia  przez rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załącznik nr 7 oraz 8 do dokumentacji konkursowej.
  2. udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. oświadczenie o miejscu zamieszkania na terenie Gminy Złota.

Po przekazaniu sprzęt zostaje do dyspozycji ucznia, ale w okresie realizacji i trwałości projektu (2 lata od końcowego rozliczenia projektu) laptopy pozostają własnością Gminy. Pracownicy urzędu będą weryfikować przez ten okres czy sprzęt jest w dyspozycji mieszkańców.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Pliki do pobrania:

menu-circlecross-circle