Decyzja o zatwierdzeniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Złota

Opublikowano: 23 grudnia, 2022

Decyzja znak: KR.RZT.70.126.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. o zatwierdzeniu cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ściekówna terenie gminy Złotana pierwsze 18 miesięcy od dania podjęcia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Gminę Złota.

Wnioskodawca: Wójt Gminy Złota

menu-circlecross-circle