Informacja dla posiadaczy zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Opublikowano: 2 stycznia, 2023

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy w Złotej w 2023 roku rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych.

Właściciele nieruchomości , którzy nie spełnili obowiązków wynikających z ustawy , tj. nie podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków- powinni to uczynić niezwłocznie.

Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednym z powodów ich rejestrowania jest konieczność wywiązania się z obowiązku kontrolowania częstotliwości opróżniania tychże zbiorników. Dotyczy to również przydomowych oczyszczalni ścieków- ich ewidencja umożliwia kontrolowanie częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych gromadzących się w czasie eksploatowania oczyszczalni.

Wójt Gminy Złota przypomina również Mieszkańcom, że właściciele nieruchomości , którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez: okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (faktury, rachunki). Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości ciekłych z szamba.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się tych osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Fakt ten również musi zostać odpowiednio udokumentowany. Trzeba posiadać umowę na wywóz osadów ściekowych oraz dowody uiszczania opłaty za ww. usługę.

Należy pamiętać, że każdy właściciel nieruchomości zlokalizowanej przy istniejącej sieci kanalizacyjnej ma obowiązek się do niej przyłączyć. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Złota.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297), kto nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

menu-circlecross-circle