INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY OFERTY, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Opublikowano: 19 maja, 2022
Złota, dnia 19.05.2022 r.

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY OFERTY, UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Gmina Złota, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota, informuje, że w dniu 13.05.2021 r. odbyło
się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie postępowania ofertowego zapytania o cenę (zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020)
pn. „Organizacja wyjazdów edukacyjnych w ramach projektu pn. ,,Świetlica Środowiskowa w Złotej miejscem nauki i zabawy”.

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

Oferta nr 1:  Sun & More Sp. z o. o., 70-101 Szczecin. Wartość oferty: 39 252,00 zł;

Oferta nr 2: BIURO USŁUG TURYSTYCZNYCH Renata Wojcieszyńska, 33-300 Nowy Sącz: 37 700,00 zł;

Oferta nr 3: BIURO USŁUGOWO – TURYSTYCZNE „ATLANTIC”, 35-073 Rzeszów: 40 500,00;

Oferta nr 4: Krajowy Przewóz Osób i Rzeczy Sławomir Nowak,, 28-425 Złota: 22 990,00 zł

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 19.05.2022 r.

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferta nr 4, tj. Krajowego Przewozu Osób i Rzeczy Sławomir Nowak, 28-425 Złota została odrzucona, ponieważ jest niezgodna z zapisami pkt. 4 Zapytania ofertowego.

Wykonawca nie wskazał w formularzu ofertowym danych teleadresowych obiektu, w którym zrealizowany zostanie przedmiot zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż unieważnia postępowanie, ponieważ  wartość pozostałych ofert przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

menu-circlecross-circle