Informacja o realizacji projektu

Opublikowano: 10 sierpnia, 2023

osp złota

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej  zakończyła realizację projektu pn.: „Podniesienie atrakcyjności rekreacyjno – kulturalnej i turystycznej w miejscowości Złota ”. Realizacja projektu była możliwa dzięki pozyskaniu dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014­-2020, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Ponidzie.

Koszt wykonania całego projektu to kwota 109 532,71 zł. Dofinasowanie ze środków projektu wynosi: 98579 zł

Operacja przyczyni się do  poszerzenia oferty i bazy turystycznej, rekreacyjnej, kulturowej  obszaru LGD. Altana będzie służyć społeczności lokalnej, mieszkańcy będą mogli się spotkać, będzie to miejsce rekreacji. Remont sceny zapewni możliwość organizacji imprez kulturalnych. Wzbogacona zostanie  jakość  świadczonych usługach poprzez rozszerzenie ciekawej oferty na spędzenie wolnego czasu. Nastąpi rozpoznawalność  i zainteresowanie miejscowością Złota, gminą Złota, LGD Ponidzie, powiatem pińczowskim.   Przyczyni się do pobudzenia aktywności grup defaworyzowanych wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania. Miejsce to sprzyjać będzie integracji grup międzypokoleniowych  z obszaru LGD w celu aktywizowania do inicjatyw społecznych. Zwiększy świadomość społeczną mieszkańców na temat obszaru na którym mieszkają i osób odwiedzających ten teren. Obiekty te będą pełnić funkcje obiektów ogólnodostępnych.

Zarząd OSP Złota dziękuje Gminie Złota – partnerowi realizowanej operacji  za wszelką okazaną pomoc przy realizacji projektu.

Materiał opracowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Złotej w ramach Umowy o przyznaniu  pomocy  nr 01589-6935-UM1312404/22.

ospzłota

scenaRoboty budowlano - remontowe przy scenie

altanaAltana

menu-circlecross-circle