Nabór wniosków 2021 na: staże...

Opublikowano: 25 stycznia, 2021
Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że od dnia 01.02.2021 r. do 05.02.2021 r. uruchamia  nabór wniosków w sprawie organizacji poniższych form:
 • staży
 • prac interwencyjnych
 • robót publicznych
 • doposażenia stanowiska pracy
 • dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W/w formy  będą realizowane w ramach projektów współfinansowanych z środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pińczowskim (VII) – PO WER;
 • Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez    pracy  w powiecie pińczowskim (VII) – RPO WŚ.

Organizacja staży w ramach projektu PO WER  kierowana jest:

 • dla osób do 30 r.ż zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie
 • na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i pod warunkiem zadeklarowania przez organizatora stażu zatrudnienia po stażu stażysty na okres nie krótszy niż 3 miesiące

Organizacja staży w ramach projektu RPO WŚ będzie realizowana na ogólnych zasadach tj. na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy i pod warunkiem zadeklarowania przez organizatora stażu zatrudnienia po stażu stażysty na okres nie krótszy niż 3 miesiące i dotyczy bezrobotnych, którzy ukończyli 30 rok życia i należą do jednej z poniższych kategorii osób:

 • osoby po 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, przy czym do tego okresu może być doliczony okres pozostawania bez pracy bezpośrednio przed rejestracją w PUP, jeżeli osoba oświadczy, że w tym czasie pozostawała bez pracy, była gotowa do jej podjęcia i aktywnie poszukiwała zatrudnienia,
 • osoby z niskimi kwalifikacjami, czyli osoby mające wykształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej lub gimnazjalnej lub zasadniczej lub średniej (do grupy osób o niskich kwalifikacjach nie zalicza się osób, które ukończyły szkołę policealną lub wyższą).
Dodatkowe informacje dotyczące wymaganych kryteriów  oraz zasad organizacji powyższych form aktywizacji zawodowej  można uzyskać :
 • pod numerem telefonu 41 35 726 40 (wew. 21) – staże, prace interwencyjne.
 • pod numerem telefonu 41 35 726 40 (wew. 23) –doposażenie stanowiska pracy, dotacja.

Dokumenty można pobrać z poniższych linków

menu-circlecross-circle