Porządek sesji

Opublikowano: 8 sierpnia, 2023

Na podstawie art. 20 ust.3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.), Wójt Gminy Złota wnioskuje o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie ustawowym. Proponowana data tj. 9 sierpień 2023 r. godz. 8:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Zwołanie sesji podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej.

 Porządek obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Złota stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Złota na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 8. Interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle