Porządek Sesji - 31.05.2023 r.

Opublikowano: 29 maja, 2023

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 31 maja 2023 r. o godz. 12-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez radnego Wiesława Pieczonkę.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja o działalności Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Złota za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/334/2023 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Złota.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego  sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Złotej za 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Jana Jasińskiego w Miernowie o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Złotej w Zespole Placówek Oświatowych w Złotej poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Chrobrzu o stopniu organizacyjnym klas I-III z oddziałem przedszkolnym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Złota.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pińczowskiemu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
 18. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
 1. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2022 rok.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Wolne wnioski.
 4. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 5. Zamknięcie obrad.
menu-circlecross-circle