Porządek sesji Rady Gminy Złota

Opublikowano: 23 lutego, 2023

Serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Złota, która odbędzie się 24 luty 2023 r. o godz. 13-tej w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Rozliczenie realizacji planów pracy komisji Rady Gminy za 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr V/34/2019 z późń.zm. Rady Gminy Złota z dnia 13 lutego 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności i wynagradzania za inkaso.
8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Złotej NR V/35/2019 z późn.zm. z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów, określenia wysokości opłaty za inkaso oraz terminów płatności dla inkasentów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złota na lata 2023-2031.
12. Informacja w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Złota w okręgu wyborczym Nr 1.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne wnioski.
15. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

https://transmisjaobrad.info/channels/95/gmina-zlota

menu-circlecross-circle