Raport o stanie Gminy - debata

Opublikowano: 29 maja, 2024

INFORMACJA
Przewodniczącego Rady Gminy Złota
dotycząca zgłoszenia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Złota za 2023 r.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) Wójt Gminy Złota przedstawia Radzie Gminy Złota Raport o stanie Gminy Złota za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Informuję, że na sesji Rady Gminy Złota, która odbędzie się w czerwcu 2024 roku w świetlicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Złotej, Rada Gminy rozpatrzy przedstawiony przez Wójta Raport o stanie gminy za 2023 r.

Podczas obrad sesji podejmowana będzie uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi Gminy Złota z wykonania budżetu gminy za 2023 r.

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Raport o stanie gminy rozpatrywany będzie na sesji absolutoryjnej w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 10 mieszkańców gminy Złota.

Po zakończeniu debaty nad Raportem, Rada Gminy w Złotej przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania.

W debacie nad Raportem o stanie gminy Złota za 2023 r. zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Złota, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy „zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2024 r. (piątek) do godziny 15.30 sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej, ul. Sienkiewicza 79, 28-425 Złota.

Formularze zgłoszenia do debaty są dostępne poniżej, a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Złotej.

Zgłoszenia mieszkańców dokonane po 14 czerwca 2024 r. nie będą rozpatrywane.

Brak udziału mieszkańców w debacie nad raportem nie stanowi przeszkody do dalszego procedowania nad raportem.

Złota, 28.05.2024 r. 

Przewodniczący
Rady Gminy Złota
Lucjan Adamczyk

 Załączony formularz zgłoszenia  nie jest drukiem obligatoryjnym, ma charakter pomocniczego wzoru.

menu-circlecross-circle