RCB - rekomendacje na sezon zimowy

Opublikowano: 5 grudnia, 2023

Szanowni Państwo, w związku z sezonem zimowym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przesyła poniższe rekomendacje z prośbą o przekazanie samorządom.

  1. W okresie utrzymywania się niskiej temperatury prowadzenie intensywnego i regularnego patrolowania i kontroli miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem.
  2. Kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i ubogie).
  3. W przypadku wystąpienia zagrożenia zwołanie powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego i przekazanie do WCZK ustaleń z jego przebiegu.
  4. Zapewnienie przez powiatowe centra zarządzania kryzysowego całodobowego przepływu informacji do WCZK.
  5. Informowanie ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie, utrudnienia drogowe) poprzez zamieszczanie informacji na stronach internetowych urzędów, poszczególnych służb i straży oraz zarządców dróg.
  6. Monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg. W przypadku, gdy nie jest możliwe utrzymanie dróg w określonych standardach we własnym zakresie, zwrócenie się o wsparcie do wojewody.
  7. Przygotowanie do uruchomienia alternatywnej komunikacji zbiorowej w sytuacji wystąpienia intensywnych opadów śniegu i długotrwałego utrzymywania się niskich temperatur.
  8. Zapewnienie funkcjonowania placówek oświatowych w trudnych warunkach zimowych, w tym dowóz dzieci i młodzieży do szkół, ciepłe posiłki w trakcie zajęć lekcyjnych, zapewnienie ogrzewania budynków szkolnych oraz internatów.
  9. Egzekwowanie przez straże gminne obowiązku odśnieżania chodników i usuwania śniegu z dachów od właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości.
  10. Zabezpieczenie miejsc ewakuacji, ciepłych napojów oraz pomocy medycznej dla podróżnych zablokowanych w pojazdach na czasowo nieprzejezdnych szlakach, gdy sytuacja ta może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia.
menu-circlecross-circle